#
กิจกรรม
ทีม
0059 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0060 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0061 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0062 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0063 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0064 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0065 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0066 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0067 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0068 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 1
0069 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0070 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0071 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0072 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0073 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0074 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0075 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 2 คน / ครู 2 คน 1
0076 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 2 คน / ครู 2 คน 0
0078 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 3000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 2 คน / ครู 2 คน 0
0079 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 2 คน / ครู 2 คน 1
0080 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 4 คน / ครู 2 คน 0
0081 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 4 คน / ครู 2 คน 0
0082 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 4 คน / ครู 2 คน 0
0083 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 4 คน / ครู 2 คน 0
0084 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 4 คน / ครู 2 คน 0
0085 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 4 คน / ครู 2 คน 0
0086 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 4 คน / ครู 2 คน 0
0087 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 4 คน / ครู 2 คน 0
0088 การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0089 การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0090 การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0091 การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0092 การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0093 การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0094 การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0095 การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0096 การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0097 การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0098 การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0099 การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0100 การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0101 การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0102 การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0103 การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0104 การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลม รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0105 การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลม รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0106 การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0
0107 การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0053958892822266 วินาที