#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.นางสาว เพชร ทรงศิริ
2.นางสาว สุขธิดา คำแสง
3.นางสาว ฮามีดะฏ์ แซ่ม่า
4.นางสาว นันทกานต์ ทรายคำ
5.เด็กหญิง เจนจิรา พรหมเทพ
6.เด็กหญิง จิตรกัญญา เซอมือ
7.เด็กหญิง ทิพย์ศิริ พรมเนศกาศ
8.เด็กหญิง กรรณิการ์ พรหมปัญญา
9.นางสาว หัทยา คำวงค์
10.เด็กหญิง กชกร เหล่ารินทอง
11.เด็กหญิง จิตรกัญญา เชอมือ
12.เด็กหญิง วนิดา มุกกาศ
1.นาย บุญเจือ เหล่ารินทอง
2.นาง รัตนา มากสุข
2 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.นาย สุทธวัฒน์ หวังดีธนาโชค
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปานคำ
3.เด็กชาย บุญมี จันต๊ะคาด
4.เด็กชาย นพรัตน์ สนิท
5.เด็กชาย กิตติพงษ์ มหาเฮง
6.เด็กชาย ศุภากร มณีวงค์
7.เด็กชาย พงศกร คำไร่
8.เด็กชาย ก๋อง กันใจ
9.นาย สมพงษ์ สิงห์แก้ว
10.เด็กชาย คุณาสิน ธุระวร
11.นาย ศุภกร กิตติชัยเจริญ
12.เด็กชาย กฤษณพงศ์ พรหมปาลิตร
1.นาย บุญเจือ เหล่ารินทอง
2.นาย แมน ตนภู
3 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว ฟอง นามยี่
2.นางสาว เสาร์หล้า ใส่คำ
3.นางสาว หอมฟอง วงค์คำ
4.นางสาว จุฑาทิพย์ มูเซอ
5.นางสาว แจกันเพชร โสภิษฐ์เพ็ญ
6.นางสาว ดรุณี เมธายศีวรกุล
7.นางสาว สกุณา นิมิตกันทร
8.นางสาว ภัทรพร ไชยวงค์
9.นางสาว นารี ชุมภูทิพย์
10.นางสาว เจนี่ เชอมือ
11.นางสาว พร คำแสง
12.นางสาว กชกร แสงสลี
1.นาย บุญเจือ เหล่ารินทอง
2.นาง รัตนา มากสุข
4 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย ฐิติพงศ์ ศิริวงษ์
2.นาย ภคพล เกเย็น
3.นาย เที่ยงธรรม แซ่ฉิง
4.นาย มงคล สุขประเสริฐ
5.นาย ณัฐพล เกตุโตกุล
6.นาย สรเดช คำแสง
7.นาย ณัฐกิตติ์ วราเมธากุล
8.นาย ฉัตรชัย แซ่ห้อ
9.นาย วรุตม์ อามอ
10.นาย สุทิพย์ จะมอ
11.นาย สมคิด เชอหมื่อ
12.นาย ณัฐดนัย จันทร์ทอง
1.นาย บุญเจือ เหล่ารินทอง
2.นาย แมน ตนภู
5 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นหญิงรวม [ทีม]
1.นางสาว ศุรวีร์ วิญญาวัฒน์
2.นางสาว พิชญาภา ขวาเมือง
3.นางสาว ชัญญานุช ขวาเมืองพาน
4.นางสาว ขวัญชนก ขอดทิพย์
5.นางสาว วิภาสินี สุมัธยม
6.นางสาว กันต์วลา ค้าขาย
7.นางสาว ชาลิษา บุญแก้ว
8.เด็กหญิง หวานมล บุญชัย
9.นางสาว ชลธิชา แสงอ่อน
10.เด็กหญิง ญาณสิรี คำอ้าย
11.เด็กหญิง วาลิษา หองคำ
12.เด็กหญิง เงินไข่ พิบุญ
6 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง [ทีม]
1.นางสาว ณัฐธิดา ยอดทิพย์
2.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา น้อยหมอ
3.เด็กหญิง ประไพภัสสร์ ปัญจขันธ์
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
7 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย มงคล ดวงกุนา
2.นาย วัชพล หน่อแสง
3.นาย ธีรภัทธ กันธิกา
4.นาย สุรินทร์ แสงอินทร์
5.นาย วิรกุล ศรีวรรณ์
6.นาย ทรัพย์มงคล เหมืองทรายมูล
7.นาย อนุกุล จันต๊ะคาด
8.นาย จงเจตน์ ยอดคำ
9.นาย ภาสกร เหมพิจิต
10.นาย จะแฮ ลาหู่นะ
11.นาย ธีรวัฒน์ บูรณีเบญญา
12.นาย คุณาสิน ปีเจ้อ
13.นาย สุทัศน์ คำแสง
14.นาย ณัฐธัญ เป็งดล
15.นาย สมชาติ โวยลอง
16.นาย มนัส กุลแก้ว
17.นาย ฐิติพล ชื่นบัวอินทร์
18.นาย ศิวกร กันทะพงษ์
19.นาย ณัฐวุฒิ เตจ๊ะคำแก่น
20.นาย ธนพล คะจรรยา
1.นาย กระจ่าง หลักคำ
2.นาย อภิวัฒน์ กันทะวงค์
8 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย จะแฮ ลาหู่นะ
9 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย มงคล ดวงกุนา
2.นาย สะอาด แสงคำ
3.นาย ธีรภัทธ กันธิกา
4.นาย ญาณานนท์ ยอดคำ
5.นาย ภานุวัฒน์ แปงชุมภู
6.นาย ศิวกร กันทะพงษ์
7.นาย ธนพล คะจรรยา
8.นาย เอกธนสร เสงี่ยมวงค์
9.นาย วุฒิชัย เบเซกู่
10.นาย คุณาสิน ปีเจ้อ
11.นาย สมชาติ โวยลอง
12.นาย ณัฐวุฒิ เตจ๊ะคำแก่น
1.นาย กระจ่าง หลักคำ
2.นาย ณัฐวุฒิ วงษ์ศรีเผือก
10 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง [ทีม]
1.นางสาว วรินลักษณ์ เซี่ยงลี่
2.นางสาว วาสนา บุญนำ
3.นางสาว มนัสพร ธนโชติธีรนัย
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
11 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย ธีรวัฒน์ บูรณีเบญญา
2.นาย ทรัพย์มงคล เหมืองมูลทราย
3.นาย คุณาสิน ปี่เจ้อ
4.นาย ณัฐธัญ เป็งดล
12 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย ณัฐวุฒิ วันดี
2.นาย จะแฮ ลาหู่นะ
3.นาย มนัส กุลแก้ว
4.นาย มนัส กุลแก้ว
13 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง วาลิษา หองคำ
14 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง วาลิษา หองคำ
2.เด็กหญิง กุลธิดา กาสอน
3.เด็กหญิง หวานมล บุญชัย
4.เด็กหญิง สุภลักษณ์ ใจกาศ
15 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง วาลิษา หองคำ
2.เด็กหญิง กุลธิดา กาสอน
3.เด็กหญิง หวานมล บุญชัย
4.นางสาว ชาลิษา บุญแก้ว
16 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว พิชญาภา ขวาเมืองพาน
17 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ศรีวรรณ อนุวัยยา
18 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว นรีกานต์ รอดเงิน
19 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง เงินไข่ พิบุญ
20 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย กฤษณพล พ้นภัย
2.นาย เดชาธร คลทรงแสน
21 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง กุลธิดา กาสอน
2.เด็กหญิง ศุภสุตา อุดมศักดิ์ศิลป์
22 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง ปทุมมา นามยี่
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
23 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กชาย ภัทร จันทรา
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
24 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายคู่ [ทีม]
1.เด็กชาย ภัทร จันทรา
2.เด็กชาย นพรัตน์ ก้อนแก้ว
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
25 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นางสาว อ้อม เจริญสุข
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
26 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นาย ปฏิพล แซ่ชู
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
27 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงคู่ [ทีม]
1.นางสาว อ้อม เจริญสุข
2.นางสาว ธิมาทอง ทองมา
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
28 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่ [ทีม]
1.นาย ปฏิพล แซ่ชู
2.เด็กชาย พีรภัทห์ ช้างย้อ
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
29 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม [ทีม]
1.นางสาว ธิมาทอง ทองมา
2.นาย สุรินทร์ แสงอินทร์
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
30 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว สายฝน ทรายวงค์
31 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว สายฝน ทรายวงค์
2.นางสาว มณีพร ลาหู่นะ
3.นางสาว อาทิตยา วรรณโสภา
4.นางสาว สุมิตรา ไชยสนาม
32 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว มณีพร ลาหู่นะ
33 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว พลอยงาม วงค์ปันนา
2.นางสาว ทิพวรรณ เพรชเขมา
3.นางสาว ชัญญานุช ขวาเมืองพาน
4.นางสาว ดาว นามแสง
34 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว มะลิวัลย์ โปทา
35 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ศุรวีร์ วิญญาวัฒน์
36 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ศุรวีร์ วิญญาวัฒน์
37 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย นิติศาสตร์ เมืองมา
38 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว ชนิดา อวยแมะ
2.นางสาว เมวดี โสไล
3.นางสาว สิรินยา บัวแสง
4.นางสาว กวินนาฏ แยมอ
5.นางสาว ชลธิชา แสงอ่อน
39 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย จตุพร ชุ่มเมืองเย็น
2.นาย จงเจตน์ ยอดคำ
3.นาย แสงแก้ว นามยี่
4.นาย วิชัย คำมา
5.นาย ติ๊บ นามทอง
40 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย มนัส กุลแก้ว
41 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย กฤษณพล พ้นภัย
2.นาย มนัส กุลแก้ว
42 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย รัชชานนท์ วงศ์น้อย
43 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย รัชชานนท์ วงศ์น้อย
44 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ขวัญชนก ขอดทิพย์
45 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย บุญญจักรินทร์ สุริยาตระกูล
46 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย ธนกฤต ธนามณี
47 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย บุญญจักรินทร์ สุริยาตระกูล
2.เด็กชาย พิทวัส อินต๊ะวงค์
3.เด็กชาย บุญมี จันต๊ะคาด
4.เด็กชาย พนมกร ชัยมังกรทอง
48 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย พิทวัส อินต๊ะวงค์
2.เด็กชาย สหภาพ เครือบุญราช
3.เด็กชาย ธนกฤต ธนามณี
4.เด็กชาย อังคาร ดวงแก้ว
49 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ชาลิษา บุญแก้ว
50 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง อัจจิมา กาญจนอุทัย
51 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง อัจจิมา กาญจนอุทัย
52 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง กุลธิดา กาสอน
2.เด็กหญิง ชาลิษา บุญแก้ว
3.เด็กหญิง หวานมล บุญชัย
4.เด็กหญิง เอ้ย คำแสง
5.เด็กหญิง วาลิษา หองคำ
53 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม [ทีม]
1.นางสาว ปทุมมา นามยี่
2.เด็กชาย นพรัตน์ ก้อนแก้ว
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
54 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย กร กันทะวงค์
2.เด็กชาย ฟลุ๊ก กันทะวงค์
3.เด็กชาย แสง แสงอิน
4.เด็กชาย หลวงติ๊บ อุ่นเมือง
5.เด็กชาย เอียะซาน อาซาแสงภักดี
55 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย สหภาพ เครือบุญราช
56 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย มนัส กุลแก้ว
57 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย มนัส กุลแก้ว
58 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย นคร พงษ์ประติยานนท์
59 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 3000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง ศุภสุตา อุดมศักดิ์ศิลป์
2.นางสาว ทิพวรรณ เพชรเขมา
60 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง สุภลักษณ์ ใจกาศ
61 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย บุญญจักรินทร์ สุริยาตระกูล
62 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย เอกธนสร เสงี่ยมวงศ์
63 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง สุภลักษณ์ ใจกาศ
64 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย รัชชานนท์ วงศ์น้อย
65 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง สุภลักษณ์ ใจกาศ
66 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย กิตติรัช กลิ่นพล
67 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย เดชาธร คลทรงแสน
68 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย พิทวัส อินต๊ะวงค์
69 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง สุภลักษณ์ ใจกาศ
70 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว พรธิดา รัตนบุรานันท์
2.นางสาว ชนิกานต์ ไชยอาสา
3.นางสาว อาทิตยา วรรณโสภา
4.นางสาว สายฝน ทรายวงค์
5.นางสาว ทิพวรรณ เพชรเขมา
6.นางสาว พาทินธิดา ไสเอ้ย
7.นางสาว หญิง บุญแสง
8.เด็กหญิง กาญจนา ปฏิเสน
71 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.นาย รัชชานนท์ นนทคำจันทร์
2.นาย รัชชานนท์ วงศ์น้อย
3.เด็กชาย แสง บุญศรี
4.นาย ติ๊บ ยี่แสง
5.นาย นคร พงษ์ประติยานนท์
6.นาย อาชาไนย ทรายหมอ
7.เด็กชาย นิรัติศัย จันทร์เขียว
8.นาย เกรียงไกร ยี่แสง
72 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กชาย อภิรักษ์ ตาบประดับ
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
73 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นาย สุพัฒน์ หน่อคำ
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
74 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง อาทิตยา แสนสลี
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
75 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นางสาว ศรี บัวแก้ว
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
76 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง [ทีม]
77 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย [ทีม]
1.นาย ศิรชัช คำแปง
2.นาย ผไท พรมมา
3.นาย มัทธิว วงศ์พระคริสต์
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
78 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม [ทีม]
1.นาย อภิรักษ์ ตาบประดับ
2.นางสาว อารีนันท์ โกวินชวนทิพย์
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
79 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม [ทีม]
1.นาย พีรภัทท์ ช้างย้อ
2.นางสาว พลอย แสงทิพย์
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
80 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย กฤษฎา ครูบา
2.เด็กชาย ธนากร เรียบปวง
81 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย รร. แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รร. แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
82 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย รร. แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รร. แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 2.5110318660736 วินาที