#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นหญิงรวม [ทีม]
1.นางสาว รุ่งนภา นะพะการ
2.นางสาว เปรมฤดี คำเงิน
3.นางสาว กุลธิดา ใจฟู
4.นางสาว นภาภัส ลาเชกู่
5.นางสาว ปราณี มาเยอะ
6.นางสาว วรฤทัย แซ่โคว้
7.นางสาว อนุธิดา ต้องสู้คีรี
8.นางสาว นฤชล จันทร์เมืองคำ
9.เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ
10.เด็กหญิง สุชานันท์ จำปาแก้ว
11.เด็กหญิง เจนจิรา เยหลงกู่
12.เด็กหญิง ธนพร โคตรมะณี
13.เด็กหญิง ภูธารา อุทาหร
14.เด็กหญิง ภูธดา อุทาหร
15.เด็กหญิง อาทิตยา จินดาธรรม
16.เด็กหญิง พัชรา ขันธิวงค์
17.เด็กหญิง เปล่งสุรีย์ จันเป็ง
18.เด็กหญิง กาญจนา วงค์ชายคำ
19.นางสาว จารุนี มาเยอะ
20.นางสาว ณีรนุช แซ่ดู่
21.นางสาว ฮาน่า นิติดา
2 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง รุ่งรัชณี ไชยวิราช
2.เด็กหญิง พรพรรณ เจริญปรีดานนท์
3.เด็กหญิง ปาริชาติ ราชชมภูสาธ
4.เด็กหญิง ปนัดดา เผอเมี๊ยะ
5.เด็กหญิง สุภาพร แซ่ว่าง
6.เด็กหญิง พาฝัน ชมพูเมืองชื่น
7.เด็กหญิง อินธิรา อาซาง
8.เด็กหญิง วลัยลักษณ์ วงวิศิษฏ์
9.เด็กหญิง เชอรี่ ทะมา
10.เด็กหญิง ฮาน่า นิติถา
11.เด็กหญิง พิไลวรรณ เบทู
12.เด็กหญิง กชกร อินต๊ะแก้ว
3 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.นาย บุษกรณ์ บรรดิ
2.เด็กชาย กัมปนาท แว่นปันชัย
3.เด็กชาย สาริน อุ่นใจ
4.เด็กชาย สังขพงศ์ เกิดสุข
5.เด็กชาย สมัตถ์ เพียงแล
6.เด็กชาย ชนะชัย แซ่พาน
7.เด็กชาย ธีรเมท ประเสริฐสงค์
8.เด็กชาย อาหรั่ง เซกอ
9.เด็กชาย ปรเมษฐ์ เขื่อนเพชร
10.เด็กชาย ธฤต กรกฏกำจร
11.เด็กชาย ภาณุเดช แสนย่าง
4 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว อัญชลิกา วงค์ตั้ง
2.นางสาว ณัฐธิตา ศิลาเจิม
3.นางสาว พรปวีณ์ ขวัญวิโรจน์
4.นางสาว ณัฐวรรณ แซ่ลี
5.นางสาว สุดารัตน์ วงศ์วิศิษฏ์
6.นางสาว ปริณดา กองมา
7.นางสาว รวิศรา เผ่าเต็ม
8.นางสาว โศรยา วงศ์วินทร์
9.นางสาว พิมผกา แสงบุญ
10.นางสาว กรกมล กับปะหะ
11.นางสาว ชญานัท พงศ์สิริวิโรจน์
12.นางสาว กิ่งกาญจน์ ขัดพูน
5 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย อิทธิพล จี่เรือน
2.นาย วีรพงษ์ เงือกน้อย
3.นาย อนุพงษ์ มาแก้ว
4.นาย วีรภัทร บุญนัก
5.นาย ธนพล ศรีโลฟุ้ง
6.นาย ปิยะมิตร ปิยะกุล
7.นาย ธีรวุฒิ วงสายะ
8.นาย อัครมงคล สมบุตร
9.นาย โสภณัฐ ปันแก้ว
10.นาย ณัฐพล วงค์ใจศักดิ์
11.นาย เอกพันธุ์ ตุ่ยกัน
6 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน หญิง [ทีม]
1.นางสาว นวพรรษ แก้วตุ่น
2.นางสาว มิลลัดดา กันทะธง
7 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน ชาย [ทีม]
1.นาย ธเนศ เยอส่อ
2.นาย เอราวัณ บุญเรือง
8 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นางสาว วรรณกานต์ จรรยา
9 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย นรภัทร จันทาพูน
2.เด็กชาย ธนธรณ์ ยอดมูลคี
3.เด็กชาย พีระภัทร ทรายหมอ
10 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นาย พีระภัทร ทรายหมอ
11 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นางสาว มันทนา เพเมี่ย
12 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง อกนิษธ์ ผาลาด
2.เด็กหญิง ศุนิทรา วิบูลดวงจินดา
3.เด็กหญิง ธีรตา คาหล่า
13 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง อกนิษธ์ ผาลาด
2.เด็กหญิง ศุนิทรา วิบูลดวงจินดา
14 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นาย ไพรัช โรจน์บุรากุล
15 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม [ทีม]
1.เด็กหญิง ศุนิทรา วิบูลดวงจินดา
2.เด็กชาย ไพรัช โรจน์บุรากุล
16 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
17 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ภูประเสริฐ กัลยกรเฟื่องฟู
18 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
19 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย พิทวัส พงษ์มณ๊
20 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
21 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นหญิงรวม [ทีม]
1.นางสาว เปรมฤดี คำเงิน
2.นางสาว รุ่งนภา นะพะการ
3.นางสาว กุลธิดา ใจฟู
4.นางสาว วรฤทัย แซ่โค้ว
5.นางสาว อนุธิดา ต้องสู้คีรี
6.นางสาว นภาภัส ลาเชกู่
7.นางสาว ปราณี มาเยอะ
8.นางสาว ณีรนุช แซ่ดู่
9.เด็กหญิง เจนจิรา คำเขื่อน
10.เด็กหญิง สุชานันท์ จำปาแก้ว
11.เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ
12.เด็กหญิง กฤติยา ใจปินตา
22 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย อาชาวี เวยื่อ
23 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง ศิริเนตร พิชวงค์
24 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง [ทีม]
1.นางสาว ฤทัย มูลกาศ
2.นางสาว เนตรนภา ครองรัตน์
3.เด็กหญิง กนกวรรณ สมบุญ
25 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน ชาย [ทีม]
1.นาย อานนท์ ธรรมสา
2.นาย เอราวัณ บุญเรือง
3.นาย ธเนศ เยอส่อ
26 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม [ทีม]
1.เด็กหญิง อกนิษธ์ ผาลาด
2.นาย อลังการณ์ แก้วมณี
27 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ทักษิณ อภิสิทธิพัฒนา
2.เด็กชาย ณัฐพล อภิสุขเกษม
3.เด็กชาย สิทธินน ไข่กา
4.เด็กชาย ศราวุธ แปงง้อน
5.เด็กชาย ใส ยังใบ
6.เด็กชาย ยศพัทธ์ จรเทศ
7.เด็กชาย บุรพล สีลากุล
8.เด็กชาย พละชัย จินดาธรรม
9.เด็กชาย ยอดชาย เชมื่อ
10.เด็กชาย ยุธภูมิ นที
11.เด็กชาย วันชัย มาเยอะ
12.เด็กชาย กิตติพงษ์ มาเยอะ
13.เด็กชาย ภาคิม คำดี
14.เด็กชาย ชนสิษฎ์ ท่าดีสม
15.เด็กชาย วรชิต ภิระบัน
16.นาย ภัทรพงษ์ เยอส่อ
17.เด็กชาย วิชาญ สุโข
18.เด็กชาย อภิรักษ์ มณีรัตน์
19.เด็กชาย ศุภกร ปันเขื่อนขัติ
20.เด็กชาย อาผ่า เปียงแล
28 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย อานนท์ อินต๊ะยะ
2.นาย วิทยา นนทะพา
3.นาย ศิริพงษ์ เกเย็น
4.นาย กิตติศักดิ์ อ้อบุญ
5.นาย พีรศักดิ์ พรมแจ้
6.นาย สุทธินันท์ อาซ่อง
7.นาย กิติภูมิ คืนมาเมือง
8.นาย นนทการ คำเงิน
9.นาย ธีรพัฒน์ กันทะลา
10.นาย เกษม คำหล้า
11.นาย อนุชา สอนราช
12.นาย เฉลิมชัย วิชาทยานนท์
13.นาย อภิสิทธิ์ ทองแฉลม
14.นาย คุณาสิน บุญราชแขวง
15.นาย อาชาวี เวยื่อ
16.นาย ธีรพัฒน์ พิทักษ์ไพรศรี
17.นาย จักรพันธ์ ลืมแปง
18.นาย วรวุฒิ คิดชอบ
19.นาย แสงเดช ยอดดอยคำ
29 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง กุัญญาวีร์ ปัญญารส
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ บรรจงเลขา
3.เด็กหญิง กุลธิดา ชัยนิสงค์
4.เด็กหญิง ภัทรนิษฐ์ วงศ์ษา
5.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญตัน
30 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย ภูริภัทร เเสนมูลเเจ่ม
31 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ
32 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย วัชรินทร์ บุญราชแขวง
33 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง กฤติกา ใจปินตา
34 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว โศรยา วงค์อินทร์
35 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
36 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว อรุณี คำลือ
37 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
38 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง จารุดา นำนา
39 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย ภรัณยู ไพศาลรุ่งเรืองกิจ
40 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย อาผ่า เปียงแล
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ มาเยอะ
3.เด็กชาย ยอดชาย เชมื่อ
4.เด็กชาย ยุทธภูมิ นที
5.เด็กชาย วันชัย มาเยอะ
41 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว ปานวาด ดอนสิงห์
2.นางสาว พัชณี ปอแฉ่
3.นางสาว เพ็ญพิลัย เปี่ยนคิด
42 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย จิรเดช พรมสา
2.นาย นิชิ หม่อโป๊ะกู่
3.นาย สุรเดช จิรวัฒน์พงษ์
4.นาย อาก่า เยอเบาะ
5.นาย ศุภชัย จีเบีย
43 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
44 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 3000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง ศิริเนตร พิชวงค์
2.เด็กหญิง เชอรี่ ทะมา
45 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
46 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.นาย วัชรินทร์ บุญราชแขวง
2.นาย เทวฤทธิ์ เจเตาะ
3.นาย พรรษา หมือแลกู่
4.เด็กชาย ภรัณยู ไพศาลรุ่งเรืองกิจ
47 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ
2.เด็กหญิง กฤติยา ใจปินตา
3.เด็กหญิง สุชานันท์ จำปาแก้ว
4.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญตัน
48 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย คุณาสิน บุญราชแขวง
2.นาย ภูประเสริฐ กัลยกรเฟื้องฟู
3.นาย เกษม คำหล้า
4.นาย กนกพล สิงธิสาร
49 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว วิภาดา ธำรงทัศนีย์
2.นางสาว กุลธิดา ใจฟู
3.นางสาว โศรยา วงค์อินทร์
4.นางสาว ณัฐธิตา ศิลาเจิม
50 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.นาย วัชรินทร์ บุญราชแขวง
2.นาย ณัฐวัตร ห้วยไชย
3.นาย ธนัทกิจ กิตติศัพท์สนทร
4.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
51 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง สุธิตา กอบศิลป์
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ สุวรรณ
3.เด็กหญิง เชอรี่ ทะมา
4.เด็กหญิง สุชานันท์ จำปาแก้ว
52 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย อาชาวี เวยื่อ
2.นาย เกษม คำหล้า
3.นาย ธนกร โป่อ้ายเลา
4.นาย คุณาสิน บุญราชแขวง
53 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว วิภาดา ธำรงทัศนีย์
2.นางสาว โศรยา วงค์อินทร์
3.นางสาว ณัฐธิตา ศิลาเจิม
4.นางสาว อรุณี คำลือ
54 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย สุรชา แก้วรัตน์
55 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว เชอรี่ ทะมา
56 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
57 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
58 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ อาจอ
59 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
60 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ณัฐ แสงลี่
61 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
62 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ชาคริต มาเยอ
63 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
64 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
65 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
66 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
67 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ชาคริต มาเยอ
68 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
69 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
70 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
71 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย ธนัทกิจ กิตติศัพท์กัน
72 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
73 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย พิทวัส พงษ์มณี
2.เด็กชาย นราวิชญ์ แสนน้อย
3.เด็กชาย อภิสิทธิ์ อาจอ
4.เด็กชาย ณัฐธวัฒน์ สิงห์บุญ
5.เด็กชาย อธิปไตย เลอเลิศวิจิตร
6.เด็กชาย ภูริภัทร แสนมูลแจ่ม
7.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
8.นาย พรรษา หมื่อแลกู่
9.เด็กชาย ภรัณยู ไพศาลรุ้เรืองกิจ
10.นาย วัชรินทร์ บุญราชแขวง
11.นาย เทวฤทธิ์ เจเตาะ
12.เด็กชาย ุศุภจักร รีอินทร์
74 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นางสาว กมลลักษณ์ จันทร์บุตร
75 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นาย กฤตพจน์ คุณยศยิ่ง
76 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นาย คเณศ สุเรียมมา
77 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่ [ทีม]
1.นาย จารุวัฒน์ อภิพัฒนาชัย
2.นาย ศุภชัย มาวงค์
78 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม [ทีม]
1.นาย กฤตพจน์ คุณยศยิ่ง
2.นางสาว กมลลักษณ์ จันทร์บุตร
79 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว ชลิตา แซ่เฉิน
2.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
3.นางสาว มาลี แซ่พ่าน
4.นางสาว ปาวาลี ทรงสิริวงศ์
5.นางสาว สไบทิพย์ ใจปินตา
6.นางสาว นารีรัตน์ มาเยอ
7.นางสาว พิมพ์ชนก แซ่หวัง
8.นางสาว วาสนา เชสว์สุวรรณวิไล
9.นางสาว สมศรี แยส่อ
10.นางสาว กันติยา แซ่มี
11.นางสาว นภสร หวังศิริทรัพย์
12.นางสาว ปรียารักษ์ ศรีสวัสดิ์
80 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงคู่ [ทีม]
1.นางสาว ปานวาด ดอนสิงห์
2.นางสาว เพียงขวัญ แสงหน่อ
81 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย คริสมาส ฟูศรีเจริญ
2.นาย กฤตานน พรมมา
3.นาย ณัฐ แสงลี่
4.นาย ชยากร พงศ์ศิริทวีกุล
5.นาย อำนาจ แซ่ลี
6.นาย พงศ์ภาวี เบ็ญชา
7.นาย บรรพต จันทาพูน
8.นาย วสันต์ แชหมื่อ
9.นาย สิทธิศักดิ์ อภิสุนทรกุล
82 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย ธนกร โป่อ้ายเลา
2.นาย สมชาย แซ่หลิว
3.นาย ธนพล แซ่เหลว
4.นาย ดลชัย อาซือ
5.นาย กวิน แซ่หลี่
6.นาย อาช่อ อายี่กู่
7.นาย นครินทร์ ปาระมี
8.นาย นายจะละ แซ่ย่าง
9.นาย ทักษิณ เเซ่ยิ่ง
10.นาย ธวัชชัย นิมิตรถาวร
11.นาย อภิสิทธิ์ อภิโชคสถาพร
12.นาย ชวรัช พลกล้า
83 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ด.ช.เกียรติศักดิ์ คักกันหา
2.เด็กชาย จิรายุ เขื่อนเพชร
3.เด็กชาย พิสิฏฐ นามนวล
4.นาย ชนะชัย ลือนาม
5.นาย ศุภากร บุญวงค์
6.นาย ตะวันฉาย ดอนสิงห์
7.เด็กชาย ศิริโชค แซ่ย่าง
8.เด็กชาย ชีต้า เชอหมือ
9.เด็กชาย ชวลิต ไทยยั่งยืน
10.เด็กชาย กิตติธร ซือมือ
11.นาย ธีรพงษ์ มาเยอะ
12.นาย วรวิทย์ ลาชี
84 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ
85 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง หทัยรัตน์ บุญมา
2.เด็กหญิง สุทธวีร์ หม่อโปกู่
3.นางสาว วิภวานี หม่อโป๊ะกุ๋
4.เด็กหญิง กรรณิการ์ สุวรรณ
5.เด็กหญิง ศไรลักษณ์ แซ่หล้อ
6.เด็กหญิง รุ่งนภา ลีซอ
7.นางสาว เสาวลักษณ์ ภัทรพาณิชย์กุล
8.นางสาว กฤติกา ่แซ่ถั่ง
9.เด็กหญิง ด.ญ ปวันรัตน์ พ้นภัย
10.นางสาว ฮาน่า นิติดา
86 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ธนธรณ์ ยอดมูลคี
2.เด็กชาย ศราวุธ ยอดมูลคี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.052459955215454 วินาที