#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.นางสาว เพชร ทรงศิริ
2.นางสาว สุขธิดา คำแสง
3.นางสาว ฮามีดะฏ์ แซ่ม่า
4.นางสาว นันทกานต์ ทรายคำ
5.เด็กหญิง เจนจิรา พรหมเทพ
6.เด็กหญิง จิตรกัญญา เซอมือ
7.เด็กหญิง ทิพย์ศิริ พรมเนศการ
8.เด็กหญิง กรรณิกา พรหมปัญญา
9.นางสาว หัทยา คำวงค์
10.เด็กหญิง กชกร เหล่ารินทอง
2 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.นาย สุทธวัฒน์ หวังดีธนาโชค
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปานคำ
3.เด็กชาย ณัฐดนัย จันทร์ทอง
4.เด็กชาย นพรัตน์ สนิท
5.เด็กชาย กิตติพงษ์ มหาเฮง
6.เด็กชาย ศุภากร มณีวงค์
7.เด็กชาย พงศกร คำไร่
8.เด็กชาย ก๋อง กันใจ
9.นาย สมพงษ์ สิงห์แก้ว
10.เด็กชาย คุณาสิน ธุระวร
11.นาย ศุภกร กิตติชัยเจริญ
12.เด็กชาย กฤษณพงศ์ พรหมปาลิตร
3 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว ฟอง นามยี่
2.นางสาว เสาร์หล้า ใส่คำ
3.นางสาว หอมฟอง วงค์คำ
4.นางสาว จุฑาทิพย์ มูเซอ
5.นางสาว แจกันเพชร โสภิษฐ์เพ็ญ
6.นางสาว ดรุณี เมธายศีวรกุล
7.นางสาว สกุณา นิมิตกันทร
8.นางสาว ภัทรพร ไชยวงค์
9.นางสาว นารี ชุมภูทิพย์
4 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย ฐิติพงศ์ ศิริวงษ์
2.นาย ภคพล เกเย็น
3.นาย เที่ยงธรรม แซ่ฉิง
4.นาย มงคล สุขประเสริฐ
5.นาย ณัฐพล เกตุโตกุล
6.นาย สรเดช คำแสง
7.นาย ณัฐกิตติ์ วราเมธากุล
8.นาย ฉัตรชัย แซ่ห้อ
9.นาย วรุตม์ อามอ
10.นาย สุทิพย์ จะมอ
11.นาย สมคิด เชอหมื่อ
12.นาย บุญมี จันทร์ต๊ะคาด
5 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นหญิงรวม [ทีม]

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0022079944610596 วินาที