#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ชนิณธร คุณนุช
2.เด็กชาย จิรวุฒิ ชนะวัง
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ พรหมปัญญา
2 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย สมชาย พิมพ์ชัย
2.นาย ฤทธิพงษ์ ทามะนา
3.นาย รัฐศาสตร์ สืบเเก้ว
4.นาย เกรียงไกร สาสุนันท์
5.นาย อภิสิทธิ์ จันทร์ดี
3 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว สุธิดา กองจันทร์
2.นางสาว นภาพร แลเชอ
3.นางสาว สิธิกาญจน์ ธรรมวงศ์
4.นางสาว สุธีรา ธรรมวงศ์
4 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย นราดล สารรัตน์
5 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง แสงดาว พม่า
6 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย นราดล สารรัตน์
7 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง นภิสา ใจดี
8 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว สุรีย์พร จันทร์แดง
9 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย เกรียงไกร ์สาสุนันท์
10 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง อรัชพร จันทคาม
11 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย อมรเทพ สิทธิแก้ว
12 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย สันติภาพ วงษ์ดารา
13 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย สุรพงษ์ เยอหมื่อ
14 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว สายธาร พลแสนจันทร์
15 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย สันติภาพ วงษ์ดารา
16 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
17 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย นพกร ฤทธิ์จันทร์ดี
18 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว สุรางคณา แก้วดำ
19 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ภานุภัทร สุทธคำ
2.นาย สันติภาพ วงษ์ดารา
20 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
21 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 3000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
22 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย เจษฎา สันถนอม
23 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
24 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง ปานชนก ปัญญากาศ
2.เด็กหญิง นภิสา ใจดี
3.เด็กหญิง แสงดาว พม่า
4.เด็กหญิง หล้า นามซัน
25 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย หัสดินทร์ อินตะคำ
2.นาย สุรเดช แลเฉ่อะ
3.นาย เกรียงไกร สาสุนันท์
4.นาย อนุชา ธรรมวงศ์
26 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว สายธาร พลแสนจันทร์
2.นางสาว ธันชนก ชัยเกษม
3.นางสาว ทิตย์ติญา ใจมุข
4.นางสาว สุรีย์พร จันทร์แดง
27 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
28 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง จันจิรา พาวันดี
2.เด็กหญิง แสงดาว พม่า
3.เด็กหญิง หล้า นามซัน
4.เด็กหญิง นภิสา ใจดี
29 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย สุรเดช แลเฉ่อะ
2.นาย สุรพงษ์ เยอหมื่อ
3.เด็กชาย เกรียงไกร สาสุนันท์
4.นาย อนุชา ธรรมวงศ์
30 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว สุรีย์พร จันทร์แดง
2.นางสาว ธันชนก ชัยเกษม
3.นางสาว ทิตย์ติญา ใจมุข
4.นางสาว สายธาร พลแสนจันทร์
31 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย เกรียงไกร สาสุนันท์
32 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
33 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย นราดล สารรัตน์
34 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว สายธาร พลแสนจันทร์
35 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
36 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
37 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย อนุกูล ขันทะพันธ์
38 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ณัฐธิดา คำโมนะ
39 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
40 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
41 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ณัฐธิดา คำโมนะ
42 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
43 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
44 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
45 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย รัฐศาสตร์ สืบแก้ว
46 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
47 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
48 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
49 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย จุลพงศ์ สุยะเหล็ก
2.เด็กชาย สาธิต จำรัสพิพัฒน์อาทร
3.เด็กชาย ปฏิพัทธิ์ จันทาพูน
4.เด็กชาย ธรรพ์ธร บุญนำ
5.เด็กชาย นวพล ไชยลังกา
6.เด็กชาย ปรัชญา ฝ่ายแก้ว
7.เด็กชาย ธนวัฒน์ แก้วกำเนิด
50 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นางสาว พรนภา ไชยศักดิ์
51 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กชาย อนุชา ก้างออนตา
52 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กชาย จักรี ภิระบัน
53 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง เอื้อมพร กันสีเวียง
54 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง [ทีม]
1.นางสาว กฤติการณ์ ธรรมวงค์
2.นางสาว มณฑิญาภรณ์ บุญเสนาะ
3.เด็กหญิง แสงดาว พม่า
55 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง บิว มณีวงค์
2.เด็กหญิง หอม มณีวงค์
3.เด็กหญิง วรรณา วงศ์ใหญ่
4.เด็กหญิง บัวติ๊บ ปัญญา
56 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นหญิงรวม [ทีม]
1.นางสาว วรรณภา พรหมปัญญา
2.นางสาว สุรางคนา แก้วดำ
3.เด็กหญิง พรรณธิตรา เนาวราช
4.นางสาว ณัชชา คิดอ่าน
5.เด็กหญิง บัวเงิน คำดี
6.นางสาว อนุสรา พงษ์เดช
7.นางสาว วรินพร สารรัตน์
8.นางสาว สหฤทัย นุชน้อย
9.นางสาว ศิรินภา เท่าขัน
10.เด็กหญิง อมิตตดา มูลวงค์
11.เด็กหญิง ธัญภัค ปงลังกา
12.เด็กหญิง ทิพตะวัน ทองผาง
13.นางสาว นุสบา มาฤทธิ์
14.เด็กหญิง นภิสา ใจดี
15.นางสาว เจนจิรา ทรายหมอ
16.เด็กหญิง กรกฏ เมนสุวรรณ์
17.นางสาว สุธิดา กองจันทร์
18.นางสาว ฉวีวรรณ จันทอนดี
19.นางสาว ศุภรัตน์ เชอเกอ
20.เด็กหญิง จันจิรา พาวันดี
21.นางสาว พัชรนันท์ มาสุข
22.เด็กหญิง ชนิดา พลสวัสดิ์
23.เด็กหญิง จิราภรณ์ ปวนศักดิ์
24.เด็กหญิง อภัชพร จันทคาม
57 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง ปภาณิน ภิระบรรณ์
2.เด็กหญิง อภิญญา นันต๊ะ
3.เด็กหญิง สมฤทัย ใหม่แก้ว
4.เด็กหญิง ยลรดี ยอดบุญศรี
5.เด็กหญิง กุลนันต์ โกเสนตอ
6.เด็กหญิง พรธวัล วงค์ปืม
7.เด็กหญิง ศศิฉาย แก้วดำ
8.เด็กหญิง พรรณธิตรา เนาวราช
9.เด็กหญิง เกตศิรินทร์ เฉลียงพงค์
10.เด็กหญิง กุลณัฐ ลีลารักษ์
11.เด็กหญิง กุลนันท์ ลีลารักษ์
12.เด็กหญิง ภัคจิรา ชสินธุ
58 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย บุญฤทธิ์ หลวงสอน
2.เด็กชาย พณัชกร พรหมปัญญา
3.นาย ศูภวิชญ์ ตุ่นภักดี
4.นาย เจษฎา พรหมเลิศ
5.นาย วิวัฒน์ นุตกาศ
6.นาย คงฤทธิ์ แซ่ลี้
7.เด็กชาย ภากร เขียวเซ้น
8.นาย อ่อน สมชาย
59 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว ณัฐพรรณ ขันแก้ว
2.นางสาว สิริยากร ยะกาศ
3.นางสาว อารยา ธรรมวงค์
4.นางสาว ปิยดา วะรีวะราช
5.นางสาว สุธีรา ธรรมวงค์
6.นางสาว สิริกาจณ์ ธรรมวงค์
7.นางสาว หล้า นามแก้ว
8.นางสาว ทิตย์ติญา ใจมูล
9.นางสาว พัชรินทร์ ราชสมบัติ
10.นางสาว วรินพร สารรัตน์
60 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง กนกพิชญ์ จันอิฐ
2.เด็กหญิง สมิตา ปัดชัยโย
61 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย วีรศักดิ์ เมืองมา
2.นาย เกียรติศักดิ์ เมืองมา
3.นาย วิทยา ก้างยาง
4.นาย คุณากร ร้องหาญแก้ว
5.นาย ยี่แก้ว นามแก้ว
6.นาย วรวุฒิ จันแปงเงิน
7.นาย กันตพงค์ อธิวัชรวงค์
8.นาย ณฐพฤทธิ์ ดวงมาลัย
62 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว เนตรนภา ศรีธิเป็ง
2.นางสาว ชลิดา กันทะดง
3.นางสาว นก หงษ์ทอง
4.นางสาว ณดาว อินทร์ยงค์
5.นางสาว หฤทัย แก้วดำ
6.นางสาว ลิปิการ์ พรหมปัจจา
7.นางสาว จันทรัสม์ ชิดโพธิ์ทอง
8.นางสาว กรรณิการ์ แอฤทธิ์
9.นางสาว สุฑารัตน์ อินต๊ะวิชัย
10.นางสาว น้ำทิพย์ จับใจนาย
63 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นางสาว ศุภรัตน์ เชอเกอ
64 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นาย สุธิพงษ์ จินะ
65 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง นันท์สินี อนันต์ชยาจิตกุล
2.เด็กหญิง ชมพู่ เซอหมื่อ
3.เด็กหญิง รัตติกาล ดำรงธรรม
4.เด็กหญิง สิริมาศ แก้วรากมุข
5.เด็กหญิง นุช อินหงส์
6.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ไชยจินดา
7.เด็กหญิง พิมพ์นภา ยางยุทธ์
8.เด็กหญิง ศิริวรรณ สะโง้
9.เด็กหญิง พัชรียา พันธุ์อำไพ
10.เด็กหญิง สายลม นามอ่อน
11.เด็กหญิง อ่อนแก้ว สิริชัย
12.เด็กหญิง ปานปรีญา ธรรมวรรณ
66 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ธีรภัทร สุวรรณประภา
2.เด็กชาย พิชัย มือโป๊ะคา
3.เด็กชาย สิปกร อายี
4.เด็กชาย รัชชานนท์ อาจอ
5.เด็กชาย ทัศกร นามสุข
6.เด็กชาย นราดล สารรัตน์
7.เด็กชาย อนุชา ก้างออนตา
8.เด็กชาย สุมไทย ยาแล
9.เด็กชาย ศุภชัย ก่งเซ่ง
10.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พรถาวทรัพย์
11.เด็กชาย ณัฐนนท์ ทาศักดิ์
12.เด็กชาย บุญ ไทยใหม่
13.เด็กชาย อาล่อง โวยแม
14.เด็กชาย ดาวิด พงศวดาร
15.เด็กชาย ศรายุทธ อุ่นเป็ง
16.เด็กชาย วีระพงษ์ ลงเสาร์
17.เด็กชาย ชาติชาย รักไทย
18.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ เยอส่อ
19.นาย อัครเดช เพียวเปียพ
20.เด็กชาย สมหวัง สมิตินันทน์
21.เด็กชาย ภวัต เยส่อ
22.เด็กชาย ศิลป์ชัย ชุ่มมงคล
67 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ธารพระกร ศิริกัน
2.เด็กชาย ทัศกร นามสุข
3.เด็กชาย นราดล สารรัตน์
4.เด็กชาย มัยตรี ปาจีคำ
5.เด็กชาย สุมไทย ยาแล
6.เด็กชาย จักรี ภิระบัน
7.เด็กชาย สมหวัง สมิตินันทน์
8.เด็กชาย ดาวิด พงศวดาร
9.เด็กชาย ชาติชาย รักไทย
10.เด็กชาย อัครเดช เพียวเปียะ
11.เด็กชาย ธีรศักดิ์ แลเชอ
12.เด็กชาย ชโนทัย แซ่หาง
68 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นหญิงรวม [ทีม]
1.นางสาว รร.เชียงแสนวิทยาคม รร.เชียงแสนวิทยาคม
69 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ วงศ์พระจันทร์
2.เด็กหญิง อาทิตติยา ตุงคณาคร
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา ใจเป็ง
70 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย คงฤทธิ์ ขำทา
2.นาย วรัณญู วงค์เมืองมา
3.เด็กชาย อภิวัฒน์ หล้าเป็ง
71 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน ชาย [ทีม]
1.นาย พรมมินทร์ พม่า
2.เด็กชาย สรวิศ สมจิตร
3.นาย กวิน สุพรรณ์
72 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง คีตภัทร เชื้อเมืองพาน
73 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กชาย ก้องภพ มั่งมูล
74 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงคู่ [ทีม]
1.เด็กหญิง คีตภัทร เชื้อเมืองพาน
2.เด็กหญิง เอื้อมพร กันสีเวียง
75 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายคู่ [ทีม]
1.เด็กชาย ก้องภพ มั่งมูล
2.เด็กชาย กฤษดา มาฤทธิ์
76 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม [ทีม]
1.เด็กหญิง เอื้อมพร กันสีเวียง
2.เด็กชาย กฤษดา มาฤทธิ์
77 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่ [ทีม]
1.นาย สุธิพงษ์ จินะ
2.นาย ธีรศิลป์ สุริยศ
78 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม [ทีม]
1.นางสาว ศุภรัตน์ เชอเกอ
2.นาย ธีรศิลป์ สุริยศ
79 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม [ทีม]
1.เด็กหญิง อาทิตติยา ตุงคณาคร
2.เด็กชาย วรัณญ วงค์เมืองมา
80 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม [ทีม]
1.เด็กชาย คงฤทธิ์ ขำทา
2.นางสาว พรนภา ไชยศักดิ์
81 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ภัสนุพงศ์ แสนศักดิ์หาญ
2.เด็กชาย สรวิศ สมจิตร
82 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย รร.เชียงแสนวิทยาคม รร.เชียงแสนวิทยาคม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.069540977478027 วินาที