#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย วิโรจน์ เปะเช
2.นาย อาตอ อางี
3.นาย เฉลิมพจน์ เอี่ยมอภิญญา
4.นาย สันต์ แซ่ฉึ่ง
5.นาย ปิยะราช เลเชอ
6.นาย นัฐวุฒิ ลาเช
7.นาย อาโซ หมื่อเลกู่
8.นาย ประเสริฐ แซ่เติ๋น
9.นาย วงศกร แซ่จ๋าว
10.นาย ศุภชัย ปรัชญาชมพู
11.นาย วันเฉลิม แซ่ลิ้ว
12.นาย ศุภวัฒน์ และปื่อ
13.นาย ลีโซ เลเซ่อ
14.นาย ไตรภพ มือลา
15.นาย เสริมศักดิ์ วิเศษยิ่งไพศาล
16.นาย กิตติพงษ์ เยอส่อ
17.นาย สุพจน์ เชอหมื่อ
18.นาย นพชัย เยลูกู่
19.นาย วิชัย ลาบือ
20.นาย วิทยา จินดาการะเกด
21.นาย ปิยะพงค์ เชอหมือ
2 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง ชนาพร รูตังติ
2.เด็กหญิง ญาณาธิป วิเศษงามปกรณ์
3.เด็กหญิง สุภาพร วิบูลธนะไพศาล
4.เด็กหญิง รตินันท์ แซ่โซ้ง
5.เด็กหญิง ลลิตา หมื่อโป
6.เด็กหญิง จีรนันท์ มาเยอ
7.เด็กหญิง ส่ามี่ เชอหมื่อ
8.เด็กหญิง เกตุวดี เชอมื่อ
3 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว กุลพิชช์ กองเวที
2.นางสาว มยุรี อยู่ลือ
3.นางสาว พิชยา มาเยอ
4.นางสาว เจษฎาภรณ์ ลาเช
5.นางสาว นิสา หม่อโป๊ะกู่
6.นางสาว ส่ามี่ เชอหมื่อ
7.นางสาว อาเดอะ มาเยอะ
8.เด็กหญิง สุภาพร วิบูลธนไพศาล
9.เด็กหญิง ชนาพร รูตังติ
10.เด็กหญิง ลลิตา หมื่อโป
11.เด็กหญิง ญาณาธิป วิเศษงามปรกร์
12.เด็กหญิง รตินันท์ แซ่โซ้ง
4 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
5 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กชาย สมหวัง เบเช
6 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายคู่ [ทีม]
1.เด็กชาย สมหวัง เบเช
2.เด็กชาย ชญานนท์ บัวทอง
7 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นางสาว ธีร์จุฑา แซ่ฟุ้ง
8 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นาย ยศพล ลาหู่นะ
9 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงคู่ [ทีม]
1.นางสาว สาวิตรี จารุเรืองสิริกุล
2.นางสาว ธีร์จุฑา แซ่ฟุ้ง
10 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่ [ทีม]
1.นาย เสริมศักดิ์ วิเศษยิ่งไพศาล
2.นาย ศุภชัย ปรัชญาชมพู
11 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กชาย พิทักษ์วงค์ แซ่จั้ง
12 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
13 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง กุลยา อนุชิตวรการ
2.เด็กหญิง ธนพร ธนบูรณ์เจริญ
14 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย สุบิน อวยแม
2.เด็กชาย ธนภัทร เบี่ยงแล
3.เด็กชาย ชานนท์ มาเยอะ
15 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง น้ำฝน อุปนันท์
2.เด็กหญิง ศศิธร เว่ยยือ
16 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม [ทีม]
17 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นาย ไพศาล แซ่หยี่
18 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
19 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน หญิง [ทีม]
1.นางสาว นิธิพร มงคลสิริอนันต์
20 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน ชาย [ทีม]
1.นาย อารียา มาเยอะ
2.นาย ชัยนรินทร์ แซ่ลิ้ว
21 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง น้ำฝน อุปนันท์
2.เด็กหญิง ศศิธร เว่ยยือ
3.นางสาว แสง เลาแสง
22 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน ชาย [ทีม]
1.นาย สมชัย แซ่มัว
2.นาย วัฒนา ท่อเสถียรธรรม
3.เด็กชาย ศุภโชค แซ่เล่า
23 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม [ทีม]
1.นางสาว วันดี แซ่ย่าง
2.นาย วงศกร แซ่จ๋าว
24 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นหญิงรวม [ทีม]
1.นางสาว สุชญา แซ่จ๋าว
2.นางสาว นภาพร โสภณไพศาลสุข
3.นางสาว มยุรี ชีหมื่อ
4.นางสาว ธีร์จุฑา แซ่ฟุ่ง
5.นางสาว นลินี อายิ
6.นางสาว มาลี มาเยอะ
7.นางสาว ดวงใจ วรจันทร์เพ็ญศรี
8.นางสาว สาวิตรี จารุเรืองสิริกุล
25 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย พิทักษ์วงค์ แซ่จั้ง
2.เด็กชาย ฮั่ว แซ่ว่าง
3.เด็กชาย สมชาย แสนจัง
4.เด็กชาย รัชชานนท์ ชีหมื่อ
5.เด็กชาย อภิวัฒน์ แซ่ย่าง
6.เด็กชาย ดนุนัย วิเศษไตรรัตน์
7.เด็กชาย วีรพงษ์ ทองดีนอก
8.เด็กชาย สุรชัย มาเยอะ
9.เด็กชาย ศุภโชค แซ่เล่า
10.เด็กชาย สุทธิพงษ์ เมอแหล่
11.เด็กชาย สุรชัย ซันด่า
12.เด็กชาย สมหวัง เบเช
26 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย ศุภชัย ปรัชญาชมพู
2.นาย ลีโซ เลเซ่อ
3.นาย ณัฐวุฒิ ลาเช
4.นาย อาโซ หมื่อเลกู่
5.นาย ไตรภพ มือลา
6.นาย เสริมศักดิ์ วิเศษยิ่งไพศาล
7.นาย วิโรจน์ เปะเช
8.นาย ประเสริฐ แซ่เติ๋น
9.นาย ปิยะราช เลเซอ
10.นาย นพชัย เยลูกู่
11.นาย วิชัย ลามือ
12.นาย วงศกร แซ่จ๋าว
27 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง วิจิตรา เกสรกติกา
2.เด็กหญิง นาเน้ง แซ่ย่าง
3.เด็กหญิง รุ่งฤทัย ภูมิงามไพร
4.นางสาว ประกายทิพย์ เกษตรโสภาพันธ์
5.เด็กหญิง สุกัญญา เล่าวิริยะธนชัย
28 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ศรัทธา วงค์บุญชัยเลิศ
2.เด็กชาย จำนง แซ่ฟ้า
3.เด็กชาย ศุภโชค แซ่เล่า
4.เด็กชาย ฮั่ว แซ่วาง
29 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง มีนา แซ่โซ้ง
2.นางสาว อริยา แซ่มัว
3.นางสาว สายธาร เกสรกติกา
4.เด็กหญิง จริยา ฤดีเลิศโภคิม
30 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย ศักดิ์สิทธิ์ วงศ์บุญชัยเลิศ
2.นาย สมคิด แก้วนิมิตสิริกุล
3.นาย สมชัย แซ่มัว
4.นาย ปัญญา แก้วนิมิตสิริกุล
31 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย สมชาย แสงจัง
32 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
33 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย รัชชานนท์ ชีหมื่อ
34 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง รัตติกาล ปันทะโชติ
35 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว อังคณา แซ่บื่อ
36 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ไตรภพ มือลา
37 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว กุลพิชช์ กองเวที
38 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ลีโซ แลเซ่อ
39 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง วิไล แซ่เล่า
40 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย ศุภโชค แซ่เล่า
41 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย วงศกร แซ่จ๋าว
42 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
43 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย สุทธิพงา์ เมอแหล่
44 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
45 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ณัฐวุฒิ ลาเช
46 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
47 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย ลีโซ แลเซ่อ
2.นาย ศักดิ์สิทธิ์ วงค์บุญชัยเลิศ
48 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว ดวงใจ วรจันทร์เพ็ญศรี
2.นางสาว อังคณา แซ่บื่อ
49 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 3000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว สาวิตรี จารุเรืองสิริกุล
2.นางสาว ดวงใจ วรจันทร์เพ็ญศรี
50 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย อาโซ หมื่อเลกู่
2.นาย ไพศาล แซ่หยี่
51 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย วีรพงษ์ ทองดีนอก
2.เด็กชาย รัชชานนท์ เชอหมื่อ
3.เด็กชาย สุทธิพงษ์ เมอแหล่
4.เด็กชาย สุรชัย ซันด่า
52 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย นัฐวุฒิ ลาเช
2.นาย วงศกร แซ่จ๋าว
3.นาย วิโรจน์ เปะเช
4.นาย ไตรภพ มือลา
53 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว ธีร์จุฑา แซ่ฟุ้ง
2.นางสาว เจษฎาภรณ์ ลาเบ
3.นางสาว กุลพิชช์ กองเวที
4.นางสาว พิชยา มาเยย
54 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ วิงวอน
2.เด็กชาย ศุภโชค แซ่เล่า
3.เด็กชาย ฮั่ว แซ่ว่าง
4.เด็กชาย อภิวัฒน์ แซ่ย่าง
55 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
56 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย ประเสริฐ แซ่เติ๋น
2.นาย วันเฉลิม แซ่ลิ้ว
3.นาย ไพศาล แซ่หยี่
4.นาย สันต์ แซ๋ฉึ่ง
57 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
58 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
59 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ลีโซ แลเซ่อ
60 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
61 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
62 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย พิทักษ์วงค์ แซ่จั้ง
2.เด็กชาย ศุภโชค แซ่เล่า

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.041012048721313 วินาที