#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย กฤตนัย คำรส
2.นาย ธนวัฒน์ พรมเมือง
3.นาย เทพทัต เศษสุวรรณ์
4.นาย ธีระวุฒิ ปงลังกา
5.นาย ธนัฐพงษ์ ปันทวัน
6.นาย ภาณุ บุญสวรรค์
7.นาย รัตนชัย ปงเมฆ
8.นาย ศักดิ์นเรศ วรรณโล
9.นาย ดนุพัฒน์ ลาพาเเว
10.นาย ปรัชญา นาถี
11.นาย กฤษณะ สุวรรณจิตร์
12.นาย ภูวนาท ปงลังกา
13.นาย นพวัชร เเซ่เลี้ยว
14.นาย บุญฤทธิ์ เนตรเมธีกุล
15.นาย วีรวุฒิ ชาวลี้เเสน
16.นาย ฤทธิชัย ปงเมฆ
17.นาย วิศรุต สมสุขเสมา
18.นาย อรรถพล เเซ่จ๋าว
2 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ณัฐชา จันทาพูน
2.เด็กชาย ประณาวุฒิ สินธุศรี
3.เด็กชาย อัษฏายุธ ปัญโญเเสง
4.นาย พิชิตชัย ปงลังกา
5.เด็กชาย ไกรศร สุคันธะวงค์
6.เด็กชาย วสิทธิ์ เจนรู้
7.เด็กชาย ชัชชนะ เเสนอินทร์
8.นาย นพเก้า เยาว์ธานี
9.เด็กชาย ขจรศักดิ์ จาจุมปา
3 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย มงคล เยี่ยมไธสง
2.นาย ธนากร จงสวัสดิ์
3.นาย ธนกร ปงยานะ
4.นาย ศุภณัฐ ปงเมฆ
5.นาย ธนพงศ์ สุตะวงค์
6.นาย อนุพงศ์ วงค์ใหญ่
7.นาย วิทวัฒน์ ไร่ลือคํา
4 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นหญิงรวม [ทีม]
1.นางสาว ช่อผกา กุณณะ
2.นางสาว ภัณฑิรา ภูบรรทัด
3.นางสาว นฤมล ศรีคุณ
4.นางสาว เมทิณี ทิมจรัส
5.นางสาว สุธิดา คำมูล
6.เด็กหญิง กัลยากร ภูชมศรี
7.นางสาว มัณฑณี บุผู
8.เด็กหญิง ภัทรมน ประทุมวรรณ
9.นางสาว สุกัลยา แซ่ย่าง
10.นางสาว จิรนันท์ หมื่นทอง
11.นางสาว หัสยากร สมเมือง
12.นางสาว ลิลิดา เนื่องไชยยศ
5 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย นพเก้า เยาว์ธานี
2.เด็กชาย วินัย ใจอารีย์
3.เด็กชาย เทพทัต เศษสุวรรณ
4.เด็กชาย กิตติพงษ์ พันทอง
5.เด็กชาย นภพล เนตรเมธีกุล
6.เด็กชาย อภิพล พรมยศ
7.เด็กชาย พิชิตชัย ปงลังกา
8.เด็กชาย ชโยดม กันจินะ
9.เด็กชาย สันติ แซ่เติ๋น
10.เด็กชาย วีระเดช แซ่ลี
11.เด็กชาย นัฐชัย แซ่จ๋าว
12.เด็กชาย จรัสพงษ์ ศรีดวงใจ
6 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย ธีระวุฒิ ปงลังกา
2.นาย บุญฤทธิ์ เนตรเมธีกุล
3.นาย รัตนชัย ปงเมฆ
4.นาย ธนวัฒน์ พรมเมือง
5.นาย อรรถพล เเซ่จ๋าว
6.นาย กฤตนัย คำรศ
7.นาย กฤษณะ สุวรรณจิตร์
8.นาย ปรัชญา นาถี
9.นาย ธนัฐพงษ์ ปันทวัน
10.นาย เจษฎา ยามี
11.นาย ฤทธิชัย ปงเมฆ
12.นาย ภูวนาท ปงลังกา
7 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย อภิพล พรมยศ
8 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ภัณฑิรา ภูบรรทัด
9 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย เทพทัต เศษสุวรรณ์
10 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว สุธิดา คำมูล
11 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว บุษบามินตรา เวียงเเก้ว
12 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย อรรถพล เเซ่จ๋าว
13 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ศิริวรรณ ลีสิทธิกุล
14 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ธนัฐพงษ์ ปันทวัน
15 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว ชลลดา แก้วคำน้อย
16 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย ภูวนาท ปงลังกา
17 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.นาย เทพทัต เศษสุวรรณ์
2.นาย พิชิตชัย ปงลังกา
3.นาย อภิพล พรมยศ
4.เด็กชาย กิตติพงษ์ พันทอง
18 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง คล้ายเดือน ปงเมฆ
2.เด็กหญิง พัชริยา สุรัตน์
3.เด็กหญิง ภัทรมน ประทุมวรรณ
4.เด็กหญิง ผกาวรรณ์ จันทร์แก้ว
19 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย อรรถพล เเซ่จ๋าว
2.นาย ธนวัฒน์ พรมเมือง
3.นาย ธนัฐพงษ์ ปันทวัน
4.นาย กฤตนัย คำรส
20 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว บุษบามินตรา เวียงเเก้ว
2.นางสาว มนธิรา เกติโคตร
3.นางสาว ศิริวรรณ สีสิทธิกุล
4.นางสาว กรกมล โสสุด
21 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย ภูวนาท ปงลังกา
2.นาย ภาณุ บุญสวรรค์
3.นาย ดนุพัฒน์ ลาพาเเว
4.นาย บุญฤทธิ์ เนตรเมธีกุล
22 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย ชมชาย วันดี
23 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง กัลยากร ภูชมศรี
24 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย บุญฤทธิ์ เนตรเมธีกุล
25 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย กฤษฎา ตาฬกาญจน์
26 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง เสาวรส ศรีราช
27 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย อนุพงษ์ วงค์ใหญ่
28 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว หัสยากร สมเมือง
29 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย พิชิตชัย พรมเมือง
30 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ภูวนาท ปงลังกา
31 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว มัณฑณี บุผู
32 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย เทพทัต เศษสุวรรณ์
33 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย อัษฎาวุธ ปงเมฆ
34 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กชาย นันธกานต์ ไชยวุฒิ
35 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง ยุพาภรณ์ ลาวิชัย
36 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง ยศนันท์ กันธิพันธ์
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ พรมยวง
37 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย [ทีม]
1.นาย ณัฐพล พิรุณสะอาด
2.นาย ธนพล เวชภิบาล
3.นาย นนทกร ทาวี
38 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง สิริมา สุรินกาศ
2.เด็กหญิง ภัทรมน ประทุมวรรณ
3.เด็กหญิง นันทิพร ศรีดวงใจ
39 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม [ทีม]
1.เด็กชาย อัครพล เชยกรีวงศ์
2.เด็กหญิง ณฤดี อินทะรีย์
40 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นาย ภานุเดช รินคำ
41 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน หญิง [ทีม]
1.นางสาว ปนัดดา พรมเมือง
2.นางสาว เพ็ญพิชชา ก้างยาง
42 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน ชาย [ทีม]
1.นาย รัตนชัย เวียงแก้ว
2.นาย วรชัย ภูกองไชย
43 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง [ทีม]
1.นางสาว ณัฐพร ปะมะวงค์
2.นางสาว ยลรดี หลึกอ่อน
3.นางสาว นฤมล ชุ่มมงคล
44 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน ชาย [ทีม]
1.นาย คีตภัทร์ ติ๊บสุภา
2.นาย พีรภัทร ก้างยาง
3.นาย พิพัฒน์ พรมเสพสัพ
45 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม [ทีม]
1.นาย ปฏิพล พรมเมือง
2.นางสาว แสงระวี เวียงคำ
46 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.นางสาว เนตรสการ แซ่ลี
2.นางสาว ภัณฑิรา ภูบรรทัด
3.นางสาว สุธาวินี มั่นเหมาะ
4.เด็กหญิง วันวิสา แซ่เติ๋น
5.นางสาว วรรณภา แซ่เติ๋น
47 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย กรกช ก้างยาง
2.เด็กชาย ธนกฤต ก้างยาง
3.เด็กชาย รัฐธรรมนูญ ปีหนู
4.เด็กชาย วรวุธ ก้างยาง
5.เด็กชาย เซียนชัย ก้างยาง
48 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย ธนโชติ ด่านมีชัย
2.นาย ธนัฐพงษ์ ปันทวัน
3.นาย ดนุพัฒน์ ลาพาแว
4.นาย สันต์ดนัย เจตนา
49 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย [ทีม]
1.นาย ณัฐสิทธิ์ กันจีนะ
2.นาย ฐิติพันธ์ อุทปงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.030606031417847 วินาที