#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย กานต์ ชูเซ่
2.เด็กชาย บุญช่วย ชีวินจรัสเรือง
3.เด็กชาย วีระศักดิ์ เพเมียะ
4.เด็กชาย นพเก้า เชมือ
5.เด็กชาย อาฉ่า เชอมือ
6.เด็กชาย ศุภชัย เชอหม่ีอ
7.เด็กชาย อนันต์ เบเชกู่
8.เด็กชาย อภิสิทธิ์ เล่ายีป่า
9.เด็กชาย วรดร อ่วยยือ
10.เด็กชาย วีรยุทธ วุยยือ
11.เด็กชาย ยอดชาย มือแลกู่
12.เด็กชาย วีรวััฒน์ แซ่หลี่
2 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง เหมยฟ่ง แซ่จอง
2.เด็กหญิง รัชนีกร รุ่งโรจน์ประชาชื่น
3.เด็กหญิง ณิชากานต์ เบียวแล
4.เด็กหญิง จิราพร แซ่หลี
5.เด็กหญิง ดวงพร สุขเจริญ
6.เด็กหญิง พกาวรรณ แซ่ล้อ
7.เด็กหญิง นุช แซ่จู
8.เด็กหญิง ฐิติพร แดนไตรรัตน์
9.เด็กหญิง ธัญภา แซ่หลี
10.เด็กหญิง ปาริชาติ แซ่จาง
11.เด็กหญิง มุฑิตา กุ่ยยือ
12.เด็กหญิง อารียา เจริญทั้งสุขสิริ
3 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย อาแล่ มือชอกู่
2.เด็กชาย ชินวัตร บัวรุ่ง
3.เด็กชาย มนตรี แซ่คุง
4.เด็กชาย วโรดม แซ่่ถ่าน
5.เด็กชาย ธนาวุฒิ กันทรมโหฬาร
6.เด็กชาย อาก่า เพเมียกู่
7.เด็กชาย ปิยะพัทธ์ คาล่า
8.เด็กชาย อมรเทพ คงคากิตติคุณ
9.เด็กชาย วิชัย แซ่เซอ
10.เด็กชาย ศรัณยู แซ่ถ่าน
11.เด็กชาย นพพล แซ่จู
12.เด็กชาย ทัตเทพ ทวีอภิรดีไพจิตร
4 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว ณัฐรุจา ชีวินประภาศรี
2.นางสาว อารียา ศิริวงค์
3.นางสาว วรัญญา ยืนยง
4.นางสาว หนูกิ่ง ศรีโนนยาง
5.นางสาว ศิริพร แซ่จาง
6.นางสาว ปิลันธนา มาเยอะ
7.นางสาว สุนิสา จางจา
8.นางสาว สุพรรณี แซ่เฉิน
9.นางสาว กรวิภา แซ่จี้
10.นางสาว ปิยะฉัตร แซ่ย่าง
11.นางสาว จีรนันท์ ศักดากันทร
12.นางสาว ณัฐวดี เด่นวิทยวงค์
5 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย ภัทรพล อาวัฒธนา
2.นาย อาผ่า มาเยอะ
3.นาย อาผิง แซ่หลี่
4.นาย พลวัต กันทรมณฑล
5.นาย ธนัญชัย พงศ์พิริยะนนท์
6.นาย ต่อศักดิ์ แซ่สี่ว์
7.นาย นพดล กันทรมณฑล
8.นาย โชคชัย ชืวินเกียติขจร
9.นาย วาทิน สิริกุลโพธิ์ธรรม
10.นาย อะลียุดดิน อับดุลอารี
6 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย นพณัฐ เพเมียะ
2.นาย นายสายเจี้ยว สมดี
3.นาย จีระพงษ์ ศักดากันทร
4.นาย ธงชัย หม่อปอกู่
5.นาย ชำนาญ เมอเลกู่
6.นาย กิจการ แซ่ะตุ
7.นาย ธีรยุทธ กันทรอุดมสุข
8.นาย สมชาย พูเมีย
9.นาย ปอโล มือแล
10.นาย อาโม่ เหมือเลอกู่
11.นาย วิชัย หม่อโบกู่
12.นาย ธวัชชัย พิมลธิติกุล
7 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ชาติเจริญ เชมือ
2.เด็กชาย ณัฐพล ฑูลสันติ
3.เด็กชาย สมชาย เยซอกู่
4.เด็กชาย อาซอง เยอะซอกู่
5.เด็กชาย จักร์ดุล แซ่หาญ
8 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง จิรุนันท์ จะก่า
9 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กชาย หล่อแพ แลเชอ
10 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงคู่ [ทีม]
1.เด็กหญิง จิราพร แซ่หลี
2.เด็กหญิง จิรุนันท์ จะก่า
11 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายคู่ [ทีม]
1.เด็กชาย หล่อแพ แลเชอ
2.เด็กชาย ศรัญยู แซ่ถ่าน
12 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง อารียา เจริญทั้งสุขศิริ
13 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กชาย อาล่า หมื่อเแลกู่
14 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงคู่ [ทีม]
1.เด็กหญิง จิราพร แซ่หลี
2.เด็กหญิง รัชนีกร รุ่งโรจน์ประชาชื่น
15 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่ [ทีม]
1.เด็กชาย อาล่า เซมือหมื่อแลกู่
2.นาย ภัทรพล อาวัฒธนา
16 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย วรวิทย์ แซ่เฉิน
17 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ภัทรพล อาวัฒธนา
18 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย อาผิง แซ่หลี
19 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย กิจการ แซ่ะตุ
20 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ภัทรพล อาวัฒธนา
21 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย อาผิง แซ่หลี
22 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ธวัชชัย พิมลธิติกุล
23 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย นพณัฐ เพเมียะ
2.นาย ส่ายเจี้ยว สมดี
24 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย นพณัฐ เพเมียะ
2.นาย ส่ายเจี้ยว สมดี
25 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย อนันต์ เบเซกู่
26 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย สมชาย เยชอกู่
27 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง รัชนีกร รุ่งโรจน์ประชาชื่น
28 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย อนันต์ เบเซกู่
29 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง พกาวรรณ แซ่ล้อ
30 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว อารียา ศิริวงค์
31 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว วรัญญา ยืนยง
32 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง เหมยฟ่ง แซ่จอง
33 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย อาซอง เยอะซอกู่
34 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง ดวงพร สุขเจริญ
35 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย อนันต์ เบเซกู่
36 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง นิชากานต์ เปียวแล
37 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว จีรนันท์ ศักดากันทร
38 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว อารีียา ศิริวงค์
2.นางสาว วรัญญา ยืนยง
39 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 3000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว อารีียา ศิริวงค์
2.นางสาว วรัญญา ยืนยง
40 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง เหมยฟ่ง แซ่จอง
2.เด็กหญิง พกาวรรณ แซ่ล้อ
41 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย นพเก้า เชมือ
2.เด็กชาย อาฉ่า เชอมือ
3.เด็กชาย อาแล่ มือชอกู่
42 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง เหมยฟ่ง แซ่จอง
2.เด็กหญิง พกาวรรณ แซ่ล้อ
3.เด็กหญิง ปนิดา กระแสร์
43 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม [ทีม]
1.เด็กชาย นพเก้า เชมือ
2.เด็กหญิง เหมยฟ่ง แซ่จอง
44 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน หญิง [ทีม]
1.นางสาว ศิริพร แซ่จาง
2.นางสาว หนูกิ่ง ศรีโนนยาง
45 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน ชาย [ทีม]
1.นาย จีระพงษ์ ศักดากันทร
2.นาย อาผิง แซ่หลี
46 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง [ทีม]
1.นางสาว ศิริพร แซ่จาง
2.นางสาว หนูกิ่ง ศรีโนนยาง
3.นางสาว ปิลันธนา มาเยอะ
47 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน ชาย [ทีม]
1.นาย จีระพงษ์ ศักดากันทร
2.นาย อาผิง แซ่หลี
3.นาย ปอโล มือแล
48 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม [ทีม]
1.นาย อาผิง แซ่หลี
2.นางสาว หนูกิ่ง ศรีโนนยาง
49 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย นพเก้า เชมือ
2.เด็กชาย อาฉ่า เชอมือ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0027909278869629 วินาที