#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กชาย สุริยันต์ วงค์ชาติสรร
2 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง อริสา อินต๊ะวิชัย
3 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง ธัญภรณ์ เสนาวงค์
2.เด็กหญิง ณัฐริกา ประดับสงค์
4 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย พศุตม์ แสนสุข
2.เด็กชาย พันธ์ณุรัตน์ สุชขสิงห์คลี
3.เด็กชาย ธญาณวุฒิ สุขแสง
5 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง มาลัย จันแปงเงิน
2.เด็กหญิง อภิชญา กองมงคล
3.เด็กหญิง พรรณษา หอมเจริญ
6 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม [ทีม]
1.เด็กชาย รัฐศาสตร์ หมื่นเงิน
2.เด็กหญิง ณธวรรณ ก่ำแก้ว
7 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นาย กิตติศักดิ์ เป็งเรือง
8 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นางสาว อรพรรณ เงินสัจจา
9 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน หญิง [ทีม]
1.นางสาว ธาราทิพย์ ทองชัด
2.นางสาว รชนีกร คำน้อย
10 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน ชาย [ทีม]
1.นาย ณัฐดนัย อินทรวงค์
2.นาย ตนุภัทร นุชพูน
11 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง [ทีม]
1.นางสาว ศศิพร จินดา
2.นางสาว ภานุมาศ วาเพ็ชร
3.นางสาว ธันย์ชนก จันแปงเงิน
12 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน ชาย [ทีม]
1.นาย ยูตะ ซางากาวา
2.นาย จิรเมธ แก้วแกมเงิน
3.นาย ภานุวัฒน์ เสนาวงค์
13 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม [ทีม]
1.นาย วัฏดล เป็งเรือง
2.นางสาว ณัฐกา เงินสัจจา
14 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง จุฑามาศ จันแปงเงิน
15 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.เด็กชาย รุ่งธนภพ ทรงชัยอิตรานนท์
16 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายคู่ [ทีม]
1.เด็กชาย พัสกร แสงสุดสาย
2.เด็กชาย ไพศาล แซ่ย้า
17 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม [ทีม]
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ กมลาสน์กมุท
2.เด็กหญิง พรพิมล ฟองแก้ว
18 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นางสาว ณัฐริกา แซ่ท่อ
19 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1.นาย กันกวี แซ่ลี
20 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม [ทีม]
1.นาย ชินกร แซ่ซ่ง
2.นางสาว ณัฐริกา แซ่ท่อ
21 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย สิงหา วงค์มุ่ย
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เป็งเรือง
3.เด็กชาย ทรงพล เกษนาวา
4.เด็กชาย ชัชนันท์ อินทรสุวรรณ
5.เด็กชาย ธีรภัทร สิทธิวงษา
6.เด็กชาย ไพรพนา มาใจ
7.เด็กชาย คมสันต์ วรรณจำปี
8.เด็กชาย ประเสริฐ แซ่ย่าง
9.เด็กชาย สุภชัย แซ่เล่า
10.เด็กชาย อภิสิทธิ์ จันแปงเงิน
11.เด็กชาย นิรัตศัย แซ่ยะ
12.เด็กชาย อานนท์ เป็งดิบ
22 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย จุลพงศ์ ใจวรรณะ
2.นาย ชลันธร ชูชื่น
3.นาย ณัฐนันท์ บุญเสือ
4.นาย จักรกฤษณ์ แก้วแกมเงิน
5.นาย ภานุวัฒน์ ปวงรังษี
6.นาย ภัทราวุธ แก้วดำ
7.นาย ชนะชัย ศรีอุด
8.นาย นราไพร มาใจ
9.นาย โชคชัย สิทธิ
10.นาย ศุภชัย ฟองแก้ว
11.นาย เมธี ผดุงโชคยิ่ง
23 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง จุฑามาศ จันแปงเงิน
2.เด็กหญิง พัชรวรรณ เนาวราช
3.เด็กหญิง กาญจนา มิสา
4.เด็กหญิง พรรณษา บัวงาม
24 เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว อรวรรณ เนาวราช
2.นางสาว ชนิดา วงค์มุ่ย
3.นางสาว มาลิษา ร่ำสูง
4.นางสาว รุ่งทิวา แก้วตา
25 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงคู่ [ทีม]
1.เด็กหญิง พิชชาภา สลีสองสม
2.เด็กหญิง จุฑามาศ จันแปงเงิน
26 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงคู่ [ทีม]
1.นางสาว ณัฐริกา แซ่ท่อ
2.นางสาว กุลจิรา วัชรกุลภูวนนท์
27 เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่ [ทีม]
1.นาย เอกพันธ์ สว่างธนันต์
2.นาย อนุชา แซ่ซ่ง
28 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย ไพรพนา มาใจ
29 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ชนิดา วงค์มุ่ย
30 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย วิชัย ท่ออัศวนันท์
31 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว กนกวรรณ สนม
32 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว มาลิษา ร่ำสูง
33 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ณัฐกิตต์ คำน้อย
34 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ศศิธร สุริน
35 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย บัฌฑิต จันแปงเงิน
36 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว พรรณษา บัวงาม
37 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ธีรภัทร สิทธิวงษา
38 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ชยุต แก้วสุข
39 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว อรณี แพพิมพารัตน์
40 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย รุ่งธนภพ ทรงชัยจิตรานนท์
41 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว สิริลักษณ์ เงินสัจจา
42 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ภัทราวุธ แก้วดำ
43 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ขนิษฐา เงินสัจจา
44 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย จักรกฤษณ์ แก้วแกมเงิน
45 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว รุ่งทิวา แก้วตา
46 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 3000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว รุ่งทิวา แก้วตา
47 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย ทักษพล ทาสมบูรณ์
2.นาย ธานินท์ ต๊ะสา
48 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.นาย ไพรพนา มาใจ
2.นาย กันกวี แซ่ลี
3.นาย อนุชา แซ่ซ่ง
4.นาย วิชัย ท่ออัศวนันท์
49 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.นางสาว ชนิดา วงค์มุ่ย
2.นางสาว จุฑามาศ จันแปงเงิน
3.นางสาว จิรารัตน์ จันแปงเงิน
4.นางสาว กนกวรรณ สนม
50 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย ณัฐกิตต์ คำน้อย
2.นาย บัณฑิต จันแปงเงิน
3.นาย ชยุต แก้วสุข
4.นาย ทักษพล ทาสมบูรณ์
51 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว มาลิษา ร่ำสูง
2.นางสาว ศศิธร สุริน
3.นางสาว อรหทัย สีชะเดช
4.นางสาว อรณี แพพิมพารัตน์
52 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.นาย สุภชัย แซ่เล่า
2.นาย กันต์กวี แซ่ลี
3.นาย ประเสริฐ แซ่ย้ง
4.นาย ทัชชานนท์ ดวงภู
53 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
1.นางสาว จุฑามาศ จันแปงเงิน
2.นางสาว จุฑามาศ จันแปงเงิน
3.นางสาว จิรารัตน์ จันแปงเงิน
4.นางสาว พรรณษา บัวงาม
54 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย ภัทราวุธ แก้วดำ
2.นาย ธวัชชัย จันแปงเงิน
3.นาย ชนะชัย ศรีอุด
4.นาย ชยุต แก้วสุข
55 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว ขนิษฐา เงินสัจจา
2.นาย อัยลัดดา ยาวิชัยป้อง
3.นางสาว กัญญรัตน์ ซ่อนกลิ่น
4.นางสาว รุ่งทิวา แก้วตา
56 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ไพรพนา มาใจ
57 กรีฑา การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย นุติกร จันแปงเงิน
58 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ประเสริฐ แซ่ย่าง
59 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย จุลพงศ์ ใจวรรณะ
60 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ประเสริฐ แซ่ย่าง
61 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย จุลพงศ์ ใจวรรณะ
62 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ประเสริฐ แซ่ย่าง
63 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1.นาย จุลพงศ์ ใจวรรณะ
64 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ภควัฒน์ คำนวน
2.เด็กชาย สุรเชษฐ์ อินทะวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.040441036224365 วินาที