1.นายณัฐกร พูนศิริ

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0053
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0046
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2.นายธวัชชัย อุ่นกาศ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0059
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0060
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0061
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0062
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
5
0063
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
6
0064
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
7
0065
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
8
0066
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
9
0085
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
10
0068
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
11
0069
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
12
0070
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
13
0071
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
14
0073
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
15
0074
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
16
0075
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
17
0079
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
18
0081
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
19
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
20
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
21
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
22
0087
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
23
0088
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
24
0090
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
25
0094
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
26
0095
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
27
0104
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3.นายปรเมษฐ์ อินเขียว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0053
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0052
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0045
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
4
0046
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5
0056
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
6
0047
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
4.นายพูนศักดิ์ สุธีชัย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0032
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0034
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5.นายรวี คิดอ่าน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0033
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0031
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
6.นางวิภา กันสีเวียง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0059
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0068
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0060
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0061
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
5
0062
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
6
0063
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
7
0064
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
8
0065
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
9
0066
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
10
0085
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
11
0069
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
12
0070
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
13
0071
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
14
0073
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
15
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
16
0074
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
17
0075
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
18
0079
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
19
0081
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
20
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
21
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
22
0087
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
23
0088
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
24
0090
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
25
0094
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
26
0095
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
27
0104
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
7.นางสมศรี สวัสดี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0043
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0037
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
3
0038
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
4
0035
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5
0036
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
6
0040
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
7
0041
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
8
0039
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
9
0044
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0097289085388184 วินาที