1.นายณรงฤทธิ์ ทุนกาศ

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0056
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
2
0057
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
3
0055
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
4
0052
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5
0045
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
6
0051
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
7
0050
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
8
0046
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
9
0049
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
2.นายธวัชชัย สมฟอง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0066
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0088
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0089
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
5
0090
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
6
0092
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
7
0093
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
8
0095
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
9
0094
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
10
0102
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
11
0096
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
12
0099
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
13
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
14
0060
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3.นายนิรุตต์ กองตุม
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0056
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
2
0057
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
3
0054
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
4
0058
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
5
0055
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
6
0052
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
7
0045
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
8
0051
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
9
0047
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
10
0050
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
11
0046
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
12
0049
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
4.นายอรุณ คงสิน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0024
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0025
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0027
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5.นายเข็มทิศ แก้วพงษ์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0075
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0076
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
5
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
6
0081
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
7
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
8
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
6.นางสาวณปภัช เเนบเนื้อ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0023
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0021
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
7.นางสาวพิมพ์ศิริ พรมมา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0054
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0058
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
3
0047
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
8.นางสาววิลาวัลย์ จันสุริยา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0024
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0025
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0027
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
9.ว่าที่ร้อยตรีภูวนัย มูลเจริญ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0059
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0061
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
5
0062
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
6
0063
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
7
0064
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
8
0065
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
9
0066
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
10
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
11
0075
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
12
0076
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
13
0088
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
14
0089
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
15
0090
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
16
0092
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
17
0093
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
18
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
19
0081
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
20
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
21
0095
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
22
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
23
0094
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
24
0102
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
25
0098
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
26
0096
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
27
0104
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
28
0099
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
29
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
30
0060
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0094938278198242 วินาที