1.เด็กชายกิตติพงษ์ มาเยอะ

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0025
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2.เด็กชายธนธรณ์ ยอดมูลคี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0049
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
2
0109
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
11 ม.ค 2560
3.เด็กชายภรัณยู ไพศาลรุ่งเรืองกิจ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0068
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4.เด็กชายยอดชาย เชมื่อ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0025
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5.เด็กชายวันชัย มาเยอะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0025
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
6.เด็กชายศราวุธ ยอดมูลคี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0109
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
11 ม.ค 2560
7.เด็กชายอภิสิทธิ์ อาจอ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0092
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
8.เด็กชายอาผ่า มาเยอะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0084
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
9.เด็กชายอาผ่า เปียงแล
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0025
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
10.เด็กหญิงกรรณิการ์ สุวรรณ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0085
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0031
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
11.เด็กหญิงกฤติยา ใจปินตา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0081
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
12.เด็กหญิงจุฑามาศ บุญตัน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0081
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0024
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
13.เด็กหญิงศิริเนตร พิชวงค์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0074
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0078
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
14.เด็กหญิงศุนิทรา วิบูลดวงจินดา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0047
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0050
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
3
0051
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
15.เด็กหญิงสุชานันท์ จำปาแก้ว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0081
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0085
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
16.เด็กหญิงอกนิษธ์ ผาลาด
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0047
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0050
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
3
0058
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
17.เด็กหญิงเชอรี่ ทะมา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0078
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0085
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
18.เด็กหญิงเพ็ญประภาพร นาใจ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0060
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0081
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
5
0035
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
19.นายกฤตพจน์ คุณยศยิ่ง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0041
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0044
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
20.นายคุณาสิน บุญราชแขวง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
21.นายชาคริต มาเยอ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0096
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0102
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
22.นายณัฐ แสงลี่
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0094
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
23.นายธนกร โป่อ้ายเลา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0034
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
24.นายธเนศ เยอส่อ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0055
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0057
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
25.นายวัชรินทร์ บุญราชแขวง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0061
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0084
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
26.นายอาชาวี เวยื่อ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0073
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
27.นายเกษม คำหล้า
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
28.นายเทวฤทธิ์ เจเตาะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
29.นายเอราวัณ บุญเรือง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0055
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0057
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
30.นางสาวกมลลักษณ์ จันทร์บุตร
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0040
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0044
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
31.นางสาวกุลธิดา ใจฟู
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
32.นางสาวณัฐธิตา ศิลาเจิม
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0087
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
33.นางสาวณีรนุช แซ่ดู่
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
34.นางสาวนภาภัส ลาเชกู่
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
35.นางสาวปราณี มาเยอะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
36.นางสาวปานวาด ดอนสิงห์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0026
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0042
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
37.นางสาวรุ่งนภา นะพะการ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
38.นางสาววิภาดา ธำรงทัศนีย์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0087
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
39.นางสาวอนุธิดา ต้องสู้คีรี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
40.นางสาวอรุณี คำลือ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0065
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0087
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
41.นางสาวฮาน่า นิติดา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0031
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
42.นางสาวเปรมฤดี คำเงิน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
43.นางสาวโศรยา วงค์อินทร์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0063
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0087
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.04237699508667 วินาที