1.เด็กชายธนกฤต ธนามณี

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0068
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0084
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2.เด็กชายนพรัตน์ ก้อนแก้ว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0038
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0039
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
3.เด็กชายบุญญจักรินทร์ สุริยาตระกูล
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0061
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0059
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4.เด็กชายบุญมี จันต๊ะคาด
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0032
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
5.เด็กชายพิทวัส อินต๊ะวงค์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0102
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0084
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
6.เด็กชายภัทร จันทรา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0036
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0038
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
7.เด็กชายรร. แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รร. แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
8.เด็กชายรัชชานนท์ วงศ์น้อย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0092
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0106
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
9.เด็กชายสหภาพ เครือบุญราช
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0071
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0084
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
10.เด็กหญิงกุลธิดา กาสอน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0076
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0081
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0085
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0024
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
11.เด็กหญิงวาลิษา หองคำ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0085
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0081
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0072
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5
0024
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
12.เด็กหญิงศุภสุตา อุดมศักดิ์ศิลป์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0076
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0078
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
13.เด็กหญิงสุภลักษณ์ ใจกาศ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0085
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0107
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0060
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0062
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
5
0089
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
14.เด็กหญิงหวานมล บุญชัย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0081
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0085
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0024
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
15.เด็กหญิงอัจจิมา กาญจนอุทัย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0097
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0103
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
16.เด็กหญิงเงินไข่ พิบุญ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0093
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
17.นายกฤษณพล พ้นภัย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0075
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0079
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
18.นายคุณาสิน ปีเจ้อ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
19.นายจงเจตน์ ยอดคำ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0027
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
20.นายจะแฮ ลาหู่นะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0066
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
21.นายณัฐธัญ เป็งดล
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
22.นายณัฐวุฒิ เตจ๊ะคำแก่น
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
23.นายธนพล คะจรรยา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
24.นายธีรภัทธ กันธิกา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
25.นายธีรวัฒน์ บูรณีเบญญา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
26.นายนคร พงษ์ประติยานนท์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0096
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0021
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
27.นายปฏิพล แซ่ชู
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0041
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0043
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
28.นายมงคล ดวงกุนา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
29.นายมนัส กุลแก้ว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0104
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0064
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0098
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
6
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
7
0079
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
30.นายรัชชานนท์ วงศ์น้อย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0088
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0021
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
31.นายศิวกร กันทะพงษ์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
32.นายสมชาติ โวยลอง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
33.นายสุรินทร์ แสงอินทร์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0044
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
2
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
34.นายเดชาธร คลทรงแสน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0073
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0075
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
35.นางสาวขวัญชนก ขอดทิพย์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0105
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
36.นางสาวชลธิชา แสงอ่อน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0026
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
37.นางสาวชัญญานุช ขวาเมืองพาน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0087
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
38.นางสาวชาลิษา บุญแก้ว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0067
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0081
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
39.นางสาวทิพวรรณ เพชรเขมา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0078
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0022
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
40.นางสาวธิมาทอง ทองมา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0042
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0044
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
41.นางสาวมณีพร ลาหู่นะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0063
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
42.นางสาวศุรวีร์ วิญญาวัฒน์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0091
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0101
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
43.นางสาวสายฝน ทรายวงค์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0065
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0022
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
44.นางสาวอาทิตยา วรรณโสภา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0022
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
45.นางสาวอ้อม เจริญสุข
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0040
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0042
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.042398929595947 วินาที