1.เด็กชายกฤษดา มาฤทธิ์

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0038
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0039
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
2.เด็กชายก้องภพ มั่งมูล
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0036
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0038
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
3.เด็กชายคงฤทธิ์ ขำทา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0049
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
2
0058
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
4.เด็กชายจักรี ภิระบัน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0045
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5.เด็กชายชาติชาย รักไทย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
6.เด็กชายดาวิด พงศวดาร
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
7.เด็กชายทัศกร นามสุข
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
8.เด็กชายนราดล สารรัตน์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0061
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0090
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
4
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
9.เด็กชายสมหวัง สมิตินันทน์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
10.เด็กชายสรวิศ สมจิตร
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0057
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
2
0109
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
11 ม.ค 2560
11.เด็กชายสุมไทย ยาแล
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
12.เด็กชายอนุชา ก้างออนตา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0052
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
13.เด็กหญิงคีตภัทร เชื้อเมืองพาน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0037
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0035
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
14.เด็กหญิงจันจิรา พาวันดี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0085
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
15.เด็กหญิงนภิสา ใจดี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0062
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0081
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0085
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
16.เด็กหญิงพรรณธิตรา เนาวราช
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0020
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
17.เด็กหญิงหล้า นามซัน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0081
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0085
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
18.เด็กหญิงอาทิตติยา ตุงคณาคร
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0050
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
2
0051
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
19.เด็กหญิงเอื้อมพร กันสีเวียง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0046
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0037
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
3
0039
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
20.เด็กหญิงแสงดาว พม่า
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0060
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0081
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0085
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0056
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
21.นายธีรศิลป์ สุริยศ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0043
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0044
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
22.นายสันติภาพ วงษ์ดารา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0068
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0075
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
23.นายสุธิพงษ์ จินะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0043
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0041
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
24.นายสุรพงษ์ เยอหมื่อ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0069
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
25.นายสุรเดช แลเฉ่อะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
26.นายอนุชา ธรรมวงศ์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
27.นายเกรียงไกร สาสุนันท์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0088
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0027
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
28.นางสาวณัฐธิดา คำโมนะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0099
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0095
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
29.นางสาวทิตย์ติญา ใจมุข
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0087
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
30.นางสาวธันชนก ชัยเกษม
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0087
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
31.นางสาวพรนภา ไชยศักดิ์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0053
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0058
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
32.นางสาววรินพร สารรัตน์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0022
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
33.นางสาวศุภรัตน์ เชอเกอ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0040
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0044
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
34.นางสาวสายธาร พลแสนจันทร์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0070
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0087
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0091
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
35.นางสาวสุธิดา กองจันทร์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0026
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
36.นางสาวสุรีย์พร จันทร์แดง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0087
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0063
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.041291952133179 วินาที