1.เด็กชายพิทักษ์วงค์ แซ่จั้ง

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0045
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0109
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
11 ม.ค 2560
2.เด็กชายรัชชานนท์ ชีหมื่อ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0061
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3.เด็กชายวีรพงษ์ ทองดีนอก
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4.เด็กชายศุภโชค แซ่เล่า
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0057
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
2
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0084
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0025
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5
0068
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
6
0109
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
11 ม.ค 2560
5.เด็กชายสมหวัง เบเช
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0036
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0038
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
6.เด็กชายสุทธิพงษ์ เมอแหล่
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
7.เด็กชายสุรชัย ซันด่า
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
8.เด็กชายอภิวัฒน์ แซ่ย่าง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0084
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
9.เด็กชายฮั่ว แซ่ว่าง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0084
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
10.เด็กหญิงชนาพร รูตังติ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0020
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0022
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
11.เด็กหญิงน้ำฝน อุปนันท์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0050
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
2
0056
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
12.เด็กหญิงรตินันท์ แซ่โซ้ง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0020
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0022
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
13.เด็กหญิงลลิตา หมื่อโป
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0020
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0022
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
14.เด็กหญิงศศิธร เว่ยยือ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0050
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
2
0056
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
15.นายณัฐวุฒิ ลาเช
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0073
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
16.นายนพชัย เยลูกู่
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
17.นายนัฐวุฒิ ลาเช
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
18.นายประเสริฐ แซ่เติ๋น
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
19.นายลีโซ เลเซ่อ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
20.นายลีโซ แลเซ่อ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0066
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0075
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0090
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
21.นายวงศกร แซ่จ๋าว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0069
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5
0058
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
22.นายวันเฉลิม แซ่ลิ้ว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
23.นายวิโรจน์ เปะเช
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
24.นายศุภชัย ปรัชญาชมพู
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0043
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
25.นายสมชัย แซ่มัว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0027
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0057
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
26.นายอาโซ หมื่อเลกู่
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0079
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
27.นายเสริมศักดิ์ วิเศษยิ่งไพศาล
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0043
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
28.นายไตรภพ มือลา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0064
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
29.นายไพศาล แซ่หยี่
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0079
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0052
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
30.นางสาวกุลพิชช์ กองเวที
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0022
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0065
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
31.นางสาวดวงใจ วรจันทร์เพ็ญศรี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0076
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0078
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
32.นางสาวธีร์จุฑา แซ่ฟุ้ง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0042
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0040
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
33.นางสาวสาวิตรี จารุเรืองสิริกุล
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0042
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
3
0078
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
34.นางสาวอังคณา แซ่บื่อ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0063
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0076
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.047357082366943 วินาที