1.เด็กชายธัญชกิตต์ กันทฤทธิ์

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0109
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
11 ม.ค 2560
2.เด็กชายภูริวิทย์ ธิน้อมธรรม
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0021
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3.เด็กชายวชิพงษ์ ปัญญเทพ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
4.เด็กชายสมชาย เยลื้อ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5.เด็กชายสมบัติ เยลื้อ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0068
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
6.เด็กหญิงกัญนิกา วิยาพร้าว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
7.เด็กหญิงจริญญา ผัดแสง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0024
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
8.เด็กหญิงจันทกานต์ ชาวลี้แสน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
9.เด็กหญิงจาม งามเมือง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0024
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
10.เด็กหญิงศศินา ใจธรรม
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
11.เด็กหญิงสิรินทรา กาวงค์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0062
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0022
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
12.เด็กหญิงอาร์ม บุญมี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0035
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0037
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
13.เด็กหญิงเฌนิศา แสงสมบูรณ์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
14.เด็กหญิงเน็ม คำน้อย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0020
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0024
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
15.เด็กหญิงเอ้ย ตาสังข์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0020
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0024
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
16.นายชยุตพงศ์ แซ่หลี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0036
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0039
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
17.นายณัฐกิจ ทรายเหนือ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0043
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0041
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
18.นายณัฐวุฒิ ไชยซาววงค์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
19.นายธนุวัฒน์ ปินทรายมูล
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
20.นายธีรภัทร์ จันทาพูน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
21.นายนครินทร์ แสนคำหล่อ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0073
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
22.นายประพัฒน์ชัย กาหะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
23.นายภานุพงษ์ พงษ์เดช
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
24.นายมั่นเล็ก ตาสังข์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
25.นายวราเสฏฐ์ ดวงจันทร์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
26.นายวัฒนพล หอมมาก
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0079
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0069
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
27.นายศราวุฒิ สอนสุกอง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
28.นายสมบัติ เยลื้อ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
29.นายสิทธิโชค ก้างออนตา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
30.นายสุขชัย ไทยใหญ่
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0064
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
31.นายอนุวัฒน์ จำปา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0043
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0044
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
32.นายอาฉี โวยแมกู่
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0023
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
4
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
33.นายเหมราช แซ่หมื่อ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
34.นางสาวกรกนก อางิ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
35.นางสาวกัลยรัตน์ ภิรักษ์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0022
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0026
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
36.นางสาวกาญจนา บุญใส
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0087
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0053
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
37.นางสาวชนัฐดา ทายะนา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0026
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0042
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
3
0044
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
38.นางสาวณัฐธิกานต์ น้อยหมอ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0063
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0022
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
39.นางสาวธัญญาเรศ บุญก้ำ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
40.นางสาวมุนิสสะรา แก่นจัน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0070
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
41.นางสาวสุภานันท์ ชุ่มมงคล
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
42.นางสาวอารียา กันธะยศ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0022
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
43.นางสาวอารีย์ มาเยอะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
44.นางสาวเขื่อนแก้ว ม่วง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0076
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0022
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.043570041656494 วินาที