1.เด็กชายนพเก้า เชมือ

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0049
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
3
0051
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
4
0109
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
11 ม.ค 2560
2.เด็กชายหล่อแพ แลเชอ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0036
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0038
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
3.เด็กชายอนันต์ เบเซกู่
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0088
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0061
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0071
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4.เด็กชายอาฉ่า เชอมือ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0049
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
3
0109
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
11 ม.ค 2560
5.เด็กชายอาซอง เยอะซอกู่
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0025
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0068
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
6.เด็กชายอาแล่ มือชอกู่
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0032
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0049
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
7.เด็กหญิงจิราพร แซ่หลี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0031
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0037
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
3
0042
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
8.เด็กหญิงจิรุนันท์ จะก่า
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0037
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0035
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
9.เด็กหญิงดวงพร สุขเจริญ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0031
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0070
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
10.เด็กหญิงพกาวรรณ แซ่ล้อ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0031
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0062
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0047
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
4
0050
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
11.เด็กหญิงรัชนีกร รุ่งโรจน์ประชาชื่น
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0031
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0042
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
3
0060
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
12.เด็กหญิงเหมยฟ่ง แซ่จอง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0031
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0067
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0047
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
4
0050
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
5
0051
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
13.นายกิจการ แซ่ะตุ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0064
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
14.นายจีระพงษ์ ศักดากันทร
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0055
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
3
0057
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
15.นายธวัชชัย พิมลธิติกุล
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0073
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
16.นายนพณัฐ เพเมียะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0075
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0079
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
17.นายปอโล มือแล
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0057
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
18.นายภัทรพล อาวัฒธนา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0034
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0090
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0066
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0043
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
19.นายส่ายเจี้ยว สมดี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0075
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0079
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
20.นายอาผิง แซ่หลี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0069
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0094
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0055
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
4
0057
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
5
0058
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
21.นางสาวจีรนันท์ ศักดากันทร
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0033
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0074
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
22.นางสาวปิลันธนา มาเยอะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0033
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0056
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
23.นางสาววรัญญา ยืนยง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0033
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0065
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0078
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0076
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
24.นางสาวศิริพร แซ่จาง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0033
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0054
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
3
0056
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
25.นางสาวหนูกิ่ง ศรีโนนยาง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0033
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0054
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
3
0056
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
4
0058
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
26.นางสาวอารียา ศิริวงค์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0033
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0063
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
27.นางสาวอารีียา ศิริวงค์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0078
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0076
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.034229040145874 วินาที