1.เด็กชายภควัฒน์ คำนวน

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0109
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
11 ม.ค 2560
2.เด็กชายสุรเชษฐ์ อินทะวงค์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0109
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
11 ม.ค 2560
3.เด็กชายไพรพนา มาใจ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0059
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4.เด็กหญิงจุฑามาศ จันแปงเงิน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0035
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0037
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
3
0024
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5.นายกันกวี แซ่ลี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0041
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
6.นายจักรกฤษณ์ แก้วแกมเงิน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0075
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
7.นายจุลพงศ์ ใจวรรณะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0094
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0098
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0104
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
8.นายชนะชัย ศรีอุด
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
9.นายชยุต แก้วสุข
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0069
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
10.นายณัฐกิตต์ คำน้อย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0064
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
11.นายทักษพล ทาสมบูรณ์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0079
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
12.นายประเสริฐ แซ่ย่าง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0092
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0096
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0102
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
13.นายภัทราวุธ แก้วดำ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0073
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
14.นายวิชัย ท่ออัศวนันท์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0061
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
15.นายอนุชา แซ่ซ่ง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0043
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
16.นายไพรพนา มาใจ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0088
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
17.นางสาวกนกวรรณ สนม
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0062
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0081
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
18.นางสาวขนิษฐา เงินสัจจา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0087
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0074
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
19.นางสาวจิรารัตน์ จันแปงเงิน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0081
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0085
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
20.นางสาวจุฑามาศ จันแปงเงิน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0081
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0085
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0085
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
21.นางสาวชนิดา วงค์มุ่ย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0026
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0060
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0081
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
22.นางสาวณัฐริกา แซ่ท่อ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0042
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0044
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
3
0040
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
23.นางสาวพรรณษา บัวงาม
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0067
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0085
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
24.นางสาวมาลิษา ร่ำสูง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0026
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0063
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
25.นางสาวรุ่งทิวา แก้วตา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0026
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0076
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0087
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0078
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
26.นางสาวศศิธร สุริน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0065
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
27.นางสาวอรณี แพพิมพารัตน์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0070
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0275719165802 วินาที